Het Klein Seminarie wil een sociaal bewogen school zijn, waar vanuit een christelijke inspiratie vorm gegeven wordt aan een hoogkwalitatief project om jongeren evenwichtig op te voeden tot jongvolwassenen, in een cultuur van overleg en participatie, door middel van modern en activerend onderwijs gericht op het verwerven van leervaardigheid en -zelfstandigheid. Hierin zitten een aantal kernideeën vervat waarin de school haar opvoedingsproject vertaald wil zien en die ze zich tot doel stelt:

  • Sociaal bewogen: geworteld in een lange traditie van vrijwilligheid en respect, van solidariteit en tolerantie om zo jongeren te stimuleren tot volwaardige deelname aan het culturele en maatschappelijke leven.

  • Christelijke waarden: vanuit een evangelische voedingsbodem op een niet dwingende wijze ieders persoonlijke engagement aanspreken en daarbij de ontplooiing van het individu laten primeren op de massale deelname.

  • Hoge kwaliteitszorg: het eigen pedagogisch project bewaken met kwaliteitscontrole op alle vlakken, wat gebeurt in een continu proces van reflectie en evaluatie (plannen, doen, controleren, bijsturen) en in een constante dialoog met scholengemeenschap, schoolbestuur, katholiek onderwijs.

  • Opvoeden tot jongvolwassenen: in partnerschap met de ouders ruimte geven aan de eigenheid van elke leerling, ieders kwaliteiten tot zijn recht laten komen, de grenzen van ieders beperkingen erkennen én deze waar mogelijk verleggen.

  • Overleggen en participeren: de rol van elke geleding ten volle erkennen door een beroep te doen op hun betrokkenheid en engagement en zo te zorgen voor een goed schoolklimaat als micromodel voor de maatschappij.

  • Leren leren: modern en kwalitatief onderwijs op niveau bieden met activerende en gevarieerde werkvormen om zowel vakgebonden als vakoverschrijdend te werken aan leerinhouden, -attitudes en -vaardigheden in een groeiproces dat moet uitmonden in leerzelfstandigheid.

Call Now Button