Wij zijn verantwoordelijk tegenover de leerlingen en hun ouders. Dit houdt in dat wij:

 • een uitnodigende leeromgeving willen creëren waarin leerlingen worden voorbereid op uiteenlopende vormen van hoger onderwijs en een beroepsloopbaan;
 • onze pedagogische en didactische aanpak voortdurend willen bijsturen om ons onderwijs op een hoog peil te houden;
 • aandacht opbrengen voor de volledige vorming van de persoon en zo streven naar een evenwichtig aandeel van kennis, vaardigheden, houdingen en waarden;
 • de leerlingen willen ondersteunen in het ontwikkelen van een goede leer- en studiehouding met speciale aandacht voor zelfstandig leren;
 • willen luisteren naar de leerlingen en helpen indien nodig;
 • met de ouders partners willen zijn in de opvoeding van de jongeren;
 • met de leerlingen en de ouders in dialoog willen treden om tot een gezonde samenwerking te komen waarin ieders eigenheid, gevoelswereld en verantwoordelijkheid voldoende tot hun recht komen.

Wij zijn verantwoordelijk tegenover alle leden van onze schoolgemeenschap. Dit houdt in dat wij:

 • een gunstig werkklimaat scheppen waarin zij hun verantwoordelijkheid volledig kunnen opnemen;
 • moderne, aangepaste materialen en werkomstandigheden bieden;
 • gelijke kansen op ontplooiing geven vanuit een open en rechtvaardige houding;
 • van hen verwachten dat zij er alles aan zullen doen om hun didactische en pedagogische opdracht ten volle waar te maken.

Wij zijn verantwoordelijk tegenover de maatschappij waarin wij leven. Dit houdt in dat wij:

 • opvoeden tot bewuste burgers die zich engageren in de snel evoluerende maatschappij;
 • een democratische houding voorleven en uitdragen, gebaseerd op verdraagzaamheid, bereidheid tot dialoog, rechtvaardigheid, solidariteit en persoonlijk engagement;
 • een geïnteresseerde, maar kritische houding stimuleren en daarvoor openstaan;
 • de deelname aan het sociale, economische, culturele en religieuze leven bevorderen;
 • respect bijbrengen voor afspraken en regels in het gezin, de school, het verkeer, de samenleving;
 • de verrijkende waarde van andere culturen en overtuigingen in een multiculturele maatschappij leren ervaren.

Wij zijn verantwoordelijk tegenover de natuur. Dit houdt in dat wij:

 • opvoeden tot dankbaarheid voor haar rijkdom en schoonheid;
 • een verantwoordelijke en zorgzame houding stimuleren tegenover onze leef- en werkruimte;
 • een sobere en gezonde levenswijze nastreven.

Wij zijn verantwoordelijk tegenover de christelijke gemeenschap waarvan wij deel uitmaken. Dit houdt in dat wij:

 • getuigen van ons christelijk geloof, gebaseerd op evangelische waarden met respect voor de verscheidenheid aan opvattingen over mens en maatschappij;
 • een klimaat scheppen waarin iedereen zijn christelijke geloofsovertuiging op gepaste en respectvolle manier kan beleven;
 • pastorale zorg, aangepaste gebedsmomenten, bezinningen en vieringen aanbieden;
 • het gelovige engagement binnen parochie en kerk bevorderen;
 • allerlei initiatieven nemen tot solidariteit met kansarme groepen in eigen land en in de Derde Wereld.
Call Now Button