Antipestbeleid Klein Seminarie Hoogstraten

antipestknop
Op Smartschool klik je op de antipestknop!

Wij streven naar een veilig en verbindend schoolklimaat waarbinnen we:

 • pesten als problematisch en onacceptabel gedrag ervaren;
 • pestgedrag bespreekbaar willen maken;
 • alle betrokken partijen (leerlingen, ouders, leerkrachten, ondersteunend personeel, directie) aanzetten tot samenwerking om de problemen rond pesten aan te pakken;
 • een meldpunt voorzien om pestproblemen te melden;
 • op een snelle en adequate manier pestproblemen aanpakken;
 • pestproblemen eerder door middel van coaching aanpakken dan door sanctionering;
 • als leerkracht en opvoeder een voorbeeldfunctie willen vervullen;
 • actief aan preventie doen;
 • steun verlenen aan alle betrokkenen.

 

Wat betekent dat concreet? De school werkt preventief door op verschillende manieren in te zetten op een goed schoolklimaat (bv. middagactiviteiten, klasactiviteiten, herstelgericht werken …).

Bij een melding van pesten neemt de titularis initiatief en volgt hij – eventueel samen met de tuchtcoördinator – de situatie op volgens een stappenplan. Hij doet ook melding bij het zorgteam en gaat in gesprek met de leerlingen.

Het bieden van steun aan de gepeste leerling

– Het probleem wordt serieus genomen.

– Er wordt uitgezocht wat er precies gebeurd is.

– Er wordt overlegd over mogelijke oplossingen.

– Er wordt concrete hulp aangeboden door de klastitularis, zorgleerkracht en tuchtcoördinator.

 

Het bieden van steun aan de pester

– Het confronteren van de jongere met zijn gedrag en de gevolgen hiervan voor de pester.

– De achterliggende oorzaken proberen te achterhalen.

– Wijzen op het gebrek aan empathisch vermogen dat zichtbaar wordt in het gedrag.

– Het aanbieden van hulp (desnoods verplicht): een pester heeft een probleem, anders pest hij niet.

– Alternatief gedrag en vaardigheden aanleren (inclusief afspraken en consequenties).

 

Inschatten of een (herstel)gesprek tussen gepeste en pester zinvol is

Afhankelijk van de situatie zal er gekozen worden voor een herstelgesprek waarbij de feiten, de beleving, de verantwoordelijkheid, afspraken en opvolging ter sprake komen. Indien de pester niet tot inzicht komt, ondanks afspraken opnieuw in de fout gaat of wanneer het om ernstige feiten gaat; zal er sanctionerend opgetreden worden.

 

Het betrekken van de middengroep

De titularis bespreekt met de klas of met een aantal leerlingen het pesten en hij/zij benoemt de rol van alle leerlingen en die van de school hierin. Er wordt gesproken over mogelijke oplossingen en wat de klas kan bijdragen aan een verbetering van de situatie.

 

Informeren, overleggen met de ouders

Wanneer zich een pestsituatie voordoet, worden de ouders van de betrokken leerlingen op de hoogte gebracht. Verder overleg met de school en het CLB zal in sommige situaties aangewezen zijn.

 

Inzetten op peermediation

Leerlingen van het vijfde jaar volgen een intensieve training om te leren tussenkomen in conflicten tussen (jongere) leerlingen. In het zesde jaar organiseren ze dan bemiddelingen. Op die manier leren jongeren beter communiceren en escaleren alledaagse incidenten niet verder tot pestsituaties.

 

Wat kan je als ouder zelf doen?

 • Doe een melding wanneer je kind het gevoel heeft gepest te worden.
 • Gebruik het pestmeldpunt op Smartschool of het mailadres pestmeldpunt@klein-seminarie.be. Ook wanneer je kind toeschouwer is, kan je een melding doen.
 • Vermijd om zelf contact op te nemen met de pester en de ouders.
 • Wanneer blijkt dat je kind zelf pest, stimuleer dan om dit samen te bespreken en niet te bestraffen.
 • Luister naar de pestverhalen van je kind, bespreek ze met de leerkrachten en maak duidelijk waar de grenzen liggen.
 • Sensibiliseer je kind als de kans zich voordoet. Hieronder vind je de tips die we als school geven aan leerlingen rond pesten en preventie van pesten.
 • Zorg dat je betrokken bent bij het online gedrag van je kind en zeg hoe je denkt over cyberpesten. Tips en hints over internetgebruik voor kinderen vind je op www.clicksafe.be.
 • Verwijs thuis naar de peermediators wanneer hij of zij betrokken is bij een onenigheid. Op deze manier wordt voorkomen dat een conflict escaleert en uitgroeit tot een pestsituatie.

 

Wat kan de leerling zelf doen?

(uit ‘bundel antipestbeleid leerlingen’ in de antipestmap op Smartschool)

 • Van subtiel negeren en uitsluiten tot fysiek pijn doen: pesten is geweld. Laat de pestkop merken dat je pesten afkeurt.
 • Zeg nee wanneer de pester jou wil betrekken bij het pesten.
 • Laat aan een gepeste leerling merken dat jij pesten ook niet prettig vindt.
 • Indien je pesten opmerkt, meld de pestsituatie via de pestmeldknop, de titularis of je ouders. De school gaat vertrouwelijk om met je melding en zal de situatie gepast aanpakken.
 • Word je zelf gepest? Laat je horen en meld het!
 • Wanneer je geconfronteerd wordt met cyberpesten, bewaar dan de screenshots of ander bewijsmateriaal.

 

Call Now Button