Samen met leerlingen, ouders, leerkrachten en andere partners willen we elke dag bouwen aan een goede school. We proberen goed te communiceren en respectvol te luisteren naar ieders verwachtingen.

Elke geleding van de schoolbevolking heeft ook een officieel overlegorgaan: leerlingen, ouders en personeelsleden. Een afvaardiging van deze groepen komt viermaal per jaar samen in de overkoepelende schoolraad.

 • leerlingenraden:
  Elke graad heeft een eigen leerlingenraad. Iedereen die wil mag meedoen. Je krijgt de kans om voorstellen te doen om de schoolwerking te verbeteren of de handen uit de mouwen te steken bij het organiseren van creatieve activiteiten voor medeleerlingen of financiële acties voor het goede doel. Geregeld is er overleg met de directie. Elke raad vaardigt een leerling af naar de schoolraad.
 • ouderraad:
  De ouderraad heeft zowel een inhoudelijke als praktische werking. De ouders overleggen met de directie en geven advies over alle mogelijke aspecten van het schoolleven; ze steken de handen uit de mouwen bij feestactiviteiten zoals opendeurdag, galabal, proclamatie… Bij de start van het schooljaar kan elke ouder die wil, lid worden. Lees meer.
 • raad pedagogisch personeel (RPP):
  Leerkrachten en secretariaatsmedewerkers verkiezen acht vertegenwoordigers voor de raad pedagogisch personeel, die de directie adviseert over alle mogelijke aspecten van de schoolwerking.
 • schoolraad:
  In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de leerlingenraden, de ouderraad, de raad pedagogisch personeel en de plaatselijke gemeenschap. Alle materies uit het pedagogisch-didactische domein kunnen aan bod komen.
  De schoolraad heeft adviesbevoegdheid over o.a. het profiel van de directeur, het studieaanbod, samenwerking met andere schoolbesturen of externen, het nascholingsbeleid, het schoolreglement, de lijst van bijdragen, het schoolwerkplan, het samenwerkingscontract met CLB, de jaarplanning van parascolaire en extra-muros activiteiten, het welzijns- en veiligheidsbeleid, infrastructuurwerken, de criteria voor aanwending van lestijden, uren en punten
 • Ondernemingsraad en CPBW
  De arbeidsvoorwaarden worden besproken in de ondernemingsraad en veiligheidsaspecten in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
Call Now Button