Klein Seminarie
Vrijheid 234
2320 Hoogstraten                   route/plan
tel. 03 340 40 40
fax 03 340 40 44

Openingsuren: 8-17 u., op woensdag tot 12.30 u.

Een afwezigheid van een leerling meld je op 03 340 40 40 bij de receptie of op afwezig@klein-seminarie.be.

Met vragen kan je bij onderstaande personen en diensten terecht:

Receptie

De receptie staat in voor:

  • onthaal van bezoekers
  • afhandelen van verzekeringsdossiersafwezigheden: een afwezigheid meld je op 03 340 40 40. Vermeld duidelijk naam en klas van de leerling. Doktersattesten breng je ook hier binnen.
  • eerste hulp bij ongevallen / ziekte: leerlingen kunnen hier terecht als ze hulp nodig hebben bij het telefoneren, bijvoorbeeld als ze zich ziek voelen en moeten opgehaald worden.

receptie@klein-seminarie.be

Leerlingensecretariaat

Het leerlingensecretariaat verzorgt de administratie. Je kan hier o.a. terecht voor studiegetuigschriften, verloren voorwerpen, … 

leerlingensecretariaat@klein-seminarie.be

Directeurs secundair

Personeelsdienst

Lieve De Jonghe is de verantwoordelijke voor personeelszaken, bv.  vacatures.

Graadcoördinatoren

Zij coördineren de werking van de school binnen een graad en adviseren de directie bij het schoolbeleid. Zo organiseren zij mee de projecten, de excursies, de leerlingenparticipatie, de klassenraden, … Zij hebben een belangrijke taak in de leerlingbegeleiding (begeleidingscel, overleg met zorgleerkrachten en CLB, leren leren, …) en voeren ook een aantal praktische taken uit, zoals het opstellen van proefwerkenroosters.

Zorgcoördinatoren

Tuchtcoördinator

Steven Verhoeven is verantwoordelijk voor orde en tucht. 

Mediacoach

Wendy Geerts beheert de website en sociale media.

Economaat

Bij het economaat kunt u terecht met vragen over de schoolrekening. Gelieve steeds duidelijk voornaam, naam en klas van de leerling te vermelden : economaat@klein-seminarie.be

Adviesorganen

leerlingenraden

ouderraad

• raad pedagogisch personeel: 8 verkozen leerkrachten.

• schoolraad: in deze raad zijn de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd.

CLB

CLB staat voor Centrum voor Leerlingbegeleiding. Het CLB is een dienst waar leerlingen, ouders en leerkrachten en schooldirecties welkom zijn met vragen of concrete hulp en begeleiding over persoonlijk en sociaal welbevingen, gezondheid, leren en studeren en studiekeuze. Er werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen en verpleegkundigen. Het CLB werkt discreet en de medewerkers hebben beroepsgeheim. De dienstverlening is gratis.

Alle informatie over “ons” CLB vind je hier: https://www.vrijclb.be/klein-seminarie-hoogstraten

Call Now Button