Een veilige start van het schooljaar

informatie voor leerlingen en ouders

inleiding

De onderwijsminister besliste dat alle scholen op 1 september met alle leerlingen en leerkrachten mogen opstarten. We zijn bijzonder opgelucht en blij dat we weer voltallig aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen.

In tijden van Corona is de veiligheid van personeel en leerlingen echter cruciaal. We starten in pandemiefase ‘geel’. Dit betekent dat er een laag risico is op besmetting maar dat we de waakzaamheid moeten verhogen. In fase geel wordt de klas beschouwd als de nieuwe contactbubbel. Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan daarna overgeschakeld worden naar fase oranje. Op dat moment roept men de lokale crisiscel bijeen van de stad Hoogstraten, aangevuld met representatieve vertegenwoordigers van de Hoogstraatse scholen, het CLB en het Agentschap Zorg en Gezondheid. De crisiscel legt een voorstel van beslissing voor aan de onderwijsminister, die dit kan goed- of afkeuren. Op vrijdag 21 augustus kwam de lokale crisiscel met de directies van de scholen en het CLB al samen voor een verkennend gesprek.

De overheid bezorgde draaiboeken met veiligheidsvoorschriften en adviezen voor een veilige werking van de school op elk pandemieniveau. Op basis van de draaiboeken van de overheid brachten we in kaart welke bijkomende veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor een veilige schoolwerking.

In dit document vind je een (alfabetisch) overzicht van de belangrijkste veiligheidsmaatregelen. Dit is een dynamisch document dat regelmatig geüpdatet zal worden in geval van nieuwe evoluties of richtlijnen. We vermelden daarbij telkens de datum van de update. Nieuwe updates worden ook telkens apart gepubliceerd op Smartschool en op de website. We vragen om dit document en de latere updates steeds nauwkeurig na te lezen.

Het zal van onze leerlingen en collega’s veel discipline en een volgehouden inspanning vragen om alle veiligheidsvoorschriften nauwgezet na te leven. De maatregelen zijn echter absoluut noodzakelijk om onze school coronaproof te houden. We doen daarom een beroep op ieders verantwoordelijkheid.

Zorg goed voor jezelf en de mensen rondom jou

Veiligheid primeert. We stellen daarbij vijf basisregels voorop.

1 Alle leerlingen en leerkrachten dragen een mondmasker op school.

2 Een goede en doorgedreven handhygiëne is erg belangrijk. We vragen om op afgesproken tijdstippen steeds je handen zorgvuldig te wassen.

3 Houd je aan de voorschriften rond ‘social distancing’ en houd waar het kan voldoende afstand van elkaar.

4 We ontsmetten telkens alle gebruikte gemeenschappelijke materialen.

5 We verluchten alle lokalen door ramen en deuren open te houden.

Verhoogde veiligheidsmaatregelen

Administratie

Het leerlingensecretariaat bezoek je enkel in noodgevallen. Alle communicatie met het leerlingensecretariaat gebeurt in de mate van het mogelijke via Smartschool. Afwezigheidsbriefjes, doktersattesten enz. bezorg je zoveel mogelijk digitaal. Indien je toch op het leerlingensecretariaat moet zijn om bijvoorbeeld een geplande afwezigheid (orthodont, dokter…) door te geven, kom je alleen.

Afstandsonderwijs

Zolang we in fase geel opereren, krijgen alle leerlingen les op school en voorzien we geen afstandsonderwijs. In geval we moeten overschakelen naar fase oranje, worden alle klassen van de tweede en derde graad gehalveerd. De betrokken leerlingen krijgen dan de ene week les op school en de andere week afstandsonderwijs. Dit geldt niet voor de leerlingen van de eerste graad. Zij gaan ook in fase oranje voltijds naar school.

Afval

Alle vuilnisbakken zijn afgesloten. Net als vorig schooljaar nemen alle leerlingen hun afval in een plastic zakje terug mee naar huis. Leerlingen brengen hun eigen drinken mee in een hervulbare drinkbus.

Coronabesmetting

Wie symptomen van griep, verkoudheid of Corona vertoont, blijft thuis en contacteert onmiddellijk de huisarts.

Wanneer een leerling op school dergelijke symptomen vertoont, verlaat de leerling meteen de klas. We richten de kleine spreekkamer (het lokaal tussen de receptie en het leeringensecretariaat) in als quarantaineruimte. We brengen de ouders op de hoogte die hun zoon of dochter zo snel mogelijk komen ophalen en de huisarts contacteren. In ernstige gevallen laten we een ziekenwagen komen.

Indien er sprake is van een coronabesmetting, zal de huisarts het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen.  Die zal nagaan welke maatregelen er vervolgens op school genomen moeten worden. De school wordt hierover geïnformeerd via de CLB-arts. Via contact tracing zal men iedereen die in contact kwam met de zieke, trachten op te sporen. In geval van besmetting informeren we het personeel, de leerlingen en ouders zo snel mogelijk.

Externe bezoekers

We beperken het bezoek van niet-essentiële derden aan de school. Als we toch bezoekers uitnodigen voor bepaalde activiteiten, zorgen we voor voldoende veiligheidsmaatregelen. Schoolraden en ouderraden zijn belangrijke participatieorganen op school. Hiervoor mogen we een uitzondering maken.

Extra-murosactiviteiten

Alle extra-murosactiviteiten worden (tijdelijk) opgeschort. Dit houdt in dat (meerdaagse) excursies, sportdagen enz. voorlopig niet kunnen plaatsvinden. Een uitzondering hierop zijn de kijk- en doestages in 6TSO op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften van de betrokken bedrijven worden gerespecteerd. We zorgen elk trimester voor een aangepaste kalender die je op de website kan raadplegen.

Handhygiëne

Het is erg belangrijk dat je je handen regelmatig en zorgvuldig wast. We voorzien extra mobiele wasinstallaties op de speelplaats zodat er genoeg mogelijkheden zijn om je handen te wassen. Je respecteert de voorgeschreven richtlijnen aan de wasplaatsen.

Op volgende tijdstippen is handen wassen of ontsmetten verplicht:

  • als je op school toekomt,
  • tijdens elke pauze,
  • bij het binnenkomen van een klaslokaal,
  • na elk toiletbezoek,
  • na het hoesten, niezen, snuiten van je neus,
  • voordat je iets eet of drinkt.

Zorg zoveel mogelijk voor je eigen handhygiëne door steeds zelf een flesje alcoholgel op zak te hebben. 

Klaslokalen en gangen

We vermijden dat er in de gangen opstoppingen ontstaan. We nemen tijdens leswisselingen de tijd en de ruimte opdat iedereen zich veilig kan verplaatsen. Je hangt je jas niet op in de gang maar aan je stoel in de klas.

De lockers en de kasten in de klas mag je voorlopig niet gebruiken. Je neemt je lesmaterialen en afval terug mee naar huis. Ook turnzakken en sportkledij neem je telkens weer mee naar huis.

De leerkracht veegt zelf het bord schoon.

Om het lokaal te ventileren, zetten we de ramen altijd open. Gezondheid gaat nu voor op thermisch comfort. Enkel een leerkracht mag de ramen openen of sluiten. Ook de deur blijft steeds openstaan. Op die manier zorgen we voor extra ventilatie.

Bij elke klaswissel zorgen twee leerlingen ervoor dat alle gebruikte stoelen en tafels in het klaslokaal ontsmet worden met behulp van alcoholspray.

Mondmaskers

Alle leerlingen brengen hun eigen mondmasker mee naar school. De overheid gebiedt dat leerlingen en personeelsleden op school altijd een mondmasker moeten dragen behalve tijdens het eten, tijdens speeltijden in openlucht, openluchtlessen en sportactiviteiten. Je mag je mondmasker dus afzetten van zodra je op de speelplaats komt. Je zet je mondmasker terug op als je de gebouwen of een sanitaire ruimte betreedt.

Pauzes (middagpauze en speeltijden)

Bij mooi weer mogen de leerlingen hun lunchpakket op de speelplaats of in de dreef opeten. Bij slecht weer stellen we een aantal ruimtes ter beschikking zodat leerlingen kunnen schuilen en binnen hun boterhammen kunnen opeten. Ook tijdens de voor- en namiddagspeeltijden zullen leerlingen op dagen met slecht weer in deze ruimtes terecht kunnen.

’s Middags bieden we geen warme maaltijden meer aan. Voortaan zullen de internen ’s avonds om 17.30 u. een warme maaltijd krijgen. Wie daarvan gebruik wil maken, contacteert de directeur van het internaat, mr. Rik Boutsen.

We bieden omwille van de veiligheid voorlopig ook geen soep, koffie of thee meer aan. Leerlingen brengen hun eigen drank mee in een herbruikbare drinkbus.

We voorzien extra toezicht bij de toiletgebouwen. Per toiletblok is slechts een maximaal aantal leerlingen toegelaten afhankelijk van het aantal beschikbare wasbekkens. Leerlingen mogen niet langer dan noodzakelijk in het toiletblok blijven. Het sanitair wordt extra gepoetst.

Alle vuilnisbakken zijn afgesloten. Je brengt een plastic zakje mee van thuis om je eigen afval in te stoppen en mee naar huis te nemen.

Leerkrachten brengen hun pauze door in de feestzaal, het leraarslokaal of de bibliotheek, maar je kunt hen daar niet meer spreken. Als je een leerkracht wil spreken, contacteer je hem of haar best via Smartschool. Is het dringend, dan kan je de leerkracht in kwestie zeker even aanspreken op de speelplaats.

Persoonlijke materialen  

Het is belangrijk om zo weinig mogelijk  persoonlijke materialen, handboeken of niet-ontsmette spullen te delen met andere leerlingen. Indien je toch materialen samen gebruikt, moet je steeds voor en na gebruik je handen ontsmetten.

Risicogebieden

Wie na zijn vakantie terugkomt uit een oranje of rood risicogebied, meldt dit aan de directie. Indien het een rode zone betreft, dien je je verplicht te laten testen op corona en ga je in quarantaine. 

Risicogroepen

Een leerling die tot een risicogroep behoort, vraagt aan de behandelende arts of hij/zij naar school mag gaan. Indien de arts dit niet toestaat, volgt de betrokken leerling afstandsonderwijs.

Study@school

Leerlingen kunnen nog steeds nablijven om op school te studeren. De leerlingen kunnen hiervoor terecht op het internaat. De internaatsbegeleiders zorgen voor het toezicht en voor studiebegeleiding. Wie hiervan gebruik wil maken, neemt contact op met de directeur van het internaat, mr. Rik Boutsen.

Vervangingen

Voor de veiligheid zullen de vervangingen voortaan per klas in het eigen lokaal gebeuren en niet in de studiezalen. Daarnaast staan we uitzonderlijk toe dat leerlingen van de derde graad tijdens het eerste lesuur thuisblijven of tijdens het zesde en/of het zevende lesuur naar huis gaan wanneer de betrokken leerkracht zijn afwezigheid vooraf heeft aangekondigd. Op die manier vermijden we dat leerlingen langer dan nodig op school moeten blijven. De school voorziet opvang voor leerlingen die op school wensen te blijven werken.

Vervoer

De schoolpoorten zijn voortaan gesloten tussen 9.00 u. en 15.30 u. Auto’s zijn niet langer toegelaten op het schooldomein. Parkeren kan achteraan of op omliggende parkeerplaatsen.

We moedigen leerlingen aan om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Leerlingen die het openbaar vervoer nemen, moeten op de bus een mondmasker dragen.

Zorg om de leerlingen

De klastitularissen zullen op 1 september voldoende tijd maken voor gesprek om te polsen hoe het met alle leerlingen gaat. We voorzien een PowerPoint met de belangrijkste veiligheidsinstructies om aan de leerlingen te tonen op de startdag. We vragen alle leerlingen om de maatregelen strikt op te volgen. Alleen samen kunnen we zorgen voor een veilige schoolomgeving voor elkaar.

Leerlingen kunnen ook steeds met hun zorgen terecht bij de zorgleerkracht. Voor de eerste graad zijn dat mevr. Sabine Goetschalckx en mevr. Yenthe Van Dijck, voor de tweede graad is dat mr. Chris Belmans en voor de derde graad mevr. Liesbeth Stessens. Via de begeleidingscellen van elke graad volgen we de leerlingen met specifieke zorgproblematieken op maat op.

Tot slot

Wie nog meer vragen heeft over wat wel en niet kan onder code geel op school, kan terecht op de webpagina ‘Veelgestelde vragen over de coronamaatregelenen’ van de overheid: onderwijs.vlaanderen.be/nl/veelgestelde-vragen-coronamaatregelen.

We zijn blij dat we weer met z’n allen naar school mogen. Het wordt een hartelijk weerzien na de lange lockdown en de zomervakantie. We wensen onze leerlingen een schitterende start van het nieuwe schooljaar toe. Samen zorgen we voor elkaar. Samen houden we het gezond!

Een veilige start van het schooljaar
Getagd op:            

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Call Now Button