Aanbod vanaf schooljaar 2021-2022

De nieuwe lessentabellen en profielen voor 2021-2022 zijn nog in opmaak. Je kan ze hier binnenkort bekijken.

Lessentabellen 2020-2021

tweede graad ASO

tweede graad TSO 

Profielen ASO   (scroll verder voor TSO)

Het algemeen secundair onderwijs (ASO) heeft een dubbel doel: doorstroming en algemene vorming.  Alle studierichtingen van het ASO geven je een brede theoretische vorming en bereiden je voor op hoger onderwijs. Via algemene vakken verwerf je hiervoor specifieke kennis en inzichten en de nodige vaardigheden, competenties en attitudes.

In alle studierichtingen van het ASO zijn moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je krijgt in de tweede graad ASO minimaal 4 lestijden wiskunde.

Daarnaast zijn er heel wat algemene vakken.

In de tweede graad ASO kun je kiezen tussen de studierichtingen Economie, Grieks-Latijn, Humane Wetenschappen, Latijn en Wetenschappen. Hierna kun je doorstromen naar eender welke studierichting uit de derde graad ASO. Als je voor een minder logische doorstroming kiest, is voor bepaalde richtingsspecifieke vakken een inhaaltraject nodig.

 

Economie

De meest logische vooropleiding is het tweede leerjaar Moderne Wetenschappen (2 @plus, 2 STEM+ of 2 SPORT+). Een instap is ook mogelijk na de basisopties Latijn en Grieks-Latijn.

Economie is de studie van de economische huishouding. Zowel de inkomsten en uitgaven van het gezin komen aan bod, maar ook de huishoudingen van bedrijven en de overheid.  De nadruk ligt op de economische kringloop: je leert hoe de economieën van verschillende landen elkaar beïnvloeden. Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (of consument) en van de producent (die de goederen aanlevert).

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen.

 

Economie +talen

Met een extra lestijd moderne talen (Frans, Engels) bereidt de studierichting Economie + talen je voor op de derde graad Economie-Moderne Talen. Doorstromen naar andere studierichtingen blijft ook mogelijk.

 

Economie +wiskunde

Met een extra lestijd wiskunde (5 u) bereidt de studierichting Economie + wiskunde je voor op de derde graad Economie-Wiskunde. Doorstromen naar andere studierichtingen blijft ook mogelijk.

 

Latijn-Grieks

De enig logische vooropleiding is de basisoptie Latijn-Grieks in het tweede leerjaar.

In de richting Latijn – Grieks bestudeer je de Griekse en Romeinse literatuur, samenleving en cultuur aan de hand van authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. Daarbij bouw je verder op de kennis  en vaardigheden uit de eerste graad. De spraakkunst staat nu meer ten dienste van het bestuderen van teksten. Je ontdekt de schoonheid van een tekst; je taalgevoel wordt aangescherpt.

Latijn en Grieks studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook  probleemoplossend denken en openstaan voor de politieke en filosofische ideeën, de kunst en cultuur van de klassieke oudheid. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

Na de studierichting Grieks-Latijn kan je in onze derde graad doorstromen naar Latijn-Wiskunde (met of zonder Grieks), Latijn-Moderne Talen of Latijn-Wetenschappen. Ook andere studierichtingen blijven mogelijk.

 

Humane Wetenschappen

De meest logische vooropleiding is het tweede leerjaar basisoptie Moderne Wetenschappen (2 @plus, 2 STEM+ of 2 SPORT+ Een instap is ook mogelijk na de basisopties Latijn en Grieks-Latijn.

In de richting Humane Wetenschappen bestudeer je de mens en de samenleving op een wetenschappelijke manier. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving.  Je leert ook om kritische vragen te stellen en informatie te verzamelen, verwerken en rapporteren.  Je krijgt een inleiding in gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder wordt uitgediept.

De studierichting Humane Wetenschappen bereidt je voor op de derde graad Humane Wetenschappen. Ook doorstromen naar andere studierichtingen blijft mogelijk.

 

 

Latijn

De enig logische vooropleidingen in het tweede leerjaar zijn de basisopties Latijn of Grieks-Latijn.

In de richting Latijn bestudeer je de Romeinse literatuur, samenleving en cultuur aan de hand van authentieke Latijnse teksten. Daarbij bouw je verder op de kennis  en vaardigheden uit de eerste graad. De spraakkunst staat nu meer ten dienste van het bestuderen van teksten. Je ontdekt de schoonheid van een tekst; je taalgevoel wordt aangescherpt.

Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook  probleemoplossend denken en openstaan voor de politieke en filosofische ideeën, de kunst en cultuur van de Romeinse samenleving. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

In de richting Latijn krijg je 5 lestijden wiskunde per week.

Na de studierichting Latijn kun je in onze derde graad doorstromen naar Latijn-Wiskunde, Latijn Moderne Talen of Latijn-Wetenschappen. Ook andere studierichtingen blijven mogelijk.

 

Wetenschappen

De meest logische vooropleiding is het tweede leerjaar basisoptie Moderne Wetenschappen (2 @plus, 2 STEM+ of 2 SPORT+).  Een instap is ook mogelijk na de basisopties Latijn en Grieks-Latijn.

De studierichting Wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum, nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag, in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie, een verband zoeken tussen behandelde leerstof en de actualiteit.

Als je kiest voor de richting Wetenschappen, moet je sterk zijn voor wiskunde. Het basispakket van 4 lestijden wordt in deze richting uitgebreid naar minimaal 5 lestijden per week.

 

Wetenschappen

 Als je kiest voor Wetenschappen, heb je uitgesproken talent en interesse voor wetenschappen en wiskunde en vind je een brede algemene vorming belangrijk.

De klemtoon ligt op wetenschappen en wiskunde; daarnaast krijg je ook een brede algemene vorming. Via de keuze-uren is er aandacht voor ICT-vaardigheden, plastische en muzikale opvoeding  en het aanleren van communicatieve vaardigheden voor Frans en Engels.

Na de studierichting Wetenschappen kun je doorstromen naar de derde graad Wetenschappen-Wiskunde , Moderne Talen – Wetenschappen of Moderne Talen – Wiskunde. Ook andere studierichtingen blijven mogelijk.

 

Wetenschappen+SPORT

Als je kiest voor Wetenschappen +SPORT, heb je uitgesproken talent en interesse voor algemene vakken, wetenschappen, wiskunde én voor sport (zes componenten).

In Wetenschappen +SPORT krijg je dezelfde leerstof als leerlingen Wetenschappen, maar je verwerkt de lessen wiskunde (3de jaar) en Engels (4de jaar) in een beperkter aantal uren per vak.

Via de keuze-uren krijg je hetzelfde programma als in de studierichting Sportwetenschappen. Er is een stevig pakket wetenschappen (biologie, fysica en chemie).

Naast Lichamelijke Opvoeding (2 lestijden), volg je het vak sport (3 lestijden). Hierin is er aandacht voor zes componenten: atletiek, gymnastiek, ritmische en expressieve vorming, balsporten, zwemmen en contact- en/of verdedigingsvormen.

Na de studierichting Wetenschappen+SPORT kan je bij ons op school doorstromen naar de derde graad Wetenschappen-Wiskunde (al dan niet met sport), Moderne Talen-Wetenschappen of Moderne Talen-Wiskunde. Ook andere studierichtingen blijven mogelijk.

 

Wetenschappen+STEM (vanaf 2018 – 2019)

 Als je kiest voor Wetenschappen+STEM, heb je uitgesproken talent en interesse voor Wetenschappen en Wiskunde. Je bouwt wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, competenties en vaardigheden op om levensechte maatschappelijke en wetenschappelijke problemen onderzoekend op te lossen en erover te communiceren.

In Wetenschappen+STEM krijg je dezelfde leerstof als leerlingen Wetenschappen, maar je verwerkt de lessen wiskunde en Engels in een beperkter aantal uren per vak.

 

Via de keuze-uren is er extra aandacht voor Science, Technology, Engineering & Mathematics. Dit betekent concreet dat belangrijke  wetenschappelijke, technische, engineering-gelinkte en wiskundige principes en praktijken worden aangeleerd en toegepast in concrete situaties.

 

Na de studierichting Wetenschappen+STEM kan je op onze school doorstromen naar de derde graad Wetenschappen-Wiskunde, Moderne Talen-Wetenschappen of Moderne Talen –Wiskunde. Ook andere studierichtingen blijven mogelijk.

Profielen TSO

In het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken. De studierichtingen in TSO verschillen onderling nogal wat van inhoud (meer op theorie of meer op praktijk gericht) en bedoeling (al dan niet voorbereidend op hoger onderwijs). De TSO-richtingen in onze school bieden je een bedrijfsgerichte vorming; ze is zowel concreet als theoretisch. Onze handelsrichtingen bereiden je voor op doorstroming naar professionele opleidingen in het hoger onderwijs en een secundair na secundair (Se-n-Se).

Tweede graad Handel

 

Je kan instappen in de tweede graad Handel na de eerste graad A-stroom. De meest logische vooropleiding zijn de eerste graad ONDERNEMEN+ (= eerste graad A-stroom, basisoptie Handel) of de eerste graad 1 en 2@PLUS, SPORT+, LA+ of GL+ (= eerste graad A-stroom, basisoptie moderne wetenschappen of klassieke studiën).

 

De klemtoon ligt op moderne talen, bedrijfseconomie en informatica. Je leert je uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels, zowel in een brede maatschappelijke context als in een beroepsgerichte context. Je maakt kennis met diverse aspecten van een onderneming (de documentenstroom, de praktische en juridische structuur van een bedrijf, het dubbel boekhouden, marketing, verschillende vormen van beleggingen) en leert eenvoudige verkooptechnieken. Je leert vlot gebruik maken van software (tekstverwerking, rekenblad, presentatie…) en multimedia.

 

Tijdens het leerproces is er ruimte voor vakoverschrijdende projecten, begeleid zelfstandig leren en groepswerk. Met behulp van een simulatieprogramma leer je omgaan met de documentenstroom in de onderneming. Met behulp van een didactisch boekhoudpakket leer je de basisprincipes van het dubbel boekhouden. Een vakoverschrijdend peterschapsproject (derde jaar) en een marketingproject (vierde jaar) bieden ruimte om de leerinhouden te koppelen aan de praktijk het bedrijfsleven.

 

De studierichting Handel bereidt je voor op de derde graad TSO Boekhouden-informatica, TSO Handel of TSO Informaticabeheer. Je kan doorstromen naar de derde graad TSO Secretariaat-talen als je een inhaalbeweging maakt voor Duits.

 

 

Tweede graad Handel-Talen

Je kan instappen in de tweede graad Handel-Talen na de eerste graad A-stroom. De meest logische vooropleiding zijn de eerste graad ONDERNEMEN+ (= eerste graad A-stroom, basisoptie Handel) of de eerste graad 1 en 2@PLUS (= eerste graad A-stroom, basisoptie moderne wetenschappen).

De klemtoon ligt op moderne talen, bedrijfseconomie en informatica. Je leert je uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, zowel in een brede maatschappelijke context als in een beroepsgerichte context; de nadruk ligt op communicatieve vaardigheden (gesprekken voeren, spreken, luisteren, lezen, schrijven). Je maakt kennis met diverse aspecten van een onderneming (de documentenstroom, de praktische en juridische structuur van het bedrijf, het dubbel boekhouden, marketing, verschillende vormen van beleggingen) en leert eenvoudige verkooptechnieken. Je leert vlot gebruik maken van software (tekstverwerking, rekenblad, presentatie…) en multimedia.

Tijdens het leerproces is er ruimte voor vakoverschrijdende projecten, begeleid zelfstandig leren en groepswerk. Met behulp van een simulatieprogramma leer je omgaan met de goederen- en documentenstroom in de onderneming. Met behulp van een didactisch boekhoudpakket leer je de basisprincipes van het dubbel boekhouden. Een vakoverschrijdend peterschapsproject (derde jaar) en een marketingproject (vierde jaar) bieden ruimte om de leerinhouden te koppelen aan de praktijk het bedrijfsleven.

De studierichting Handel-Talen bereidt je voor op de derde graad TSO Secretariaat-Talen. Als je erg sterk bent voor wiskunde, bedrijfseconomie en informatica kan je ook doorstromen naar TSO Boekhouden-informatica of TSO Handel. Ook TSO Informaticabeheer is mogelijk.

Call Now Button