Op 1 september 2023 zal de onderwijshervorming in de derde graad ingevoerd worden. Op dit ogenblik treffen wij hiervoor de nodige voorbereidingen. Medio maart 2022 zal het vernieuwde studieaanbod van de derde graad gepubliceerd worden.

Technisch Secundair Onderwijs (TSO): klik hier

Algemeen Secundair Onderwijs (ASO)

Lessentabellen

ASO derde graad 1ste jaar 

ASO derde graad 2de jaar

In de derde graad ASO krijg je nog steeds een brede theoretische vorming maar word je ook in sterke mate voorbereid op hoger onderwijs (doorstroming). Je verwerft hiervoor specifieke kennis en inzichten en leert ook de nodige vaardigheden, competenties en attitudes aan.

In alle studierichtingen van het ASO blijven de algemene vakken en de moderne talen belangrijk. De aandacht gaat bij de moderne vreemde talen naar de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met de anderstalige cultuur en literatuur.

Daarnaast leggen we in de derde graad ASO een belangrijke focus op de twee polen waaruit elke studierichting bestaat. Op basis hiervan maken we een onderscheid tussen Economie-Moderne Talen, Economie-Wiskunde, Humane Wetenschappen, Latijn-Moderne Talen, Latijn-Wetenschappen, Latijn-Wiskunde, Latijn-Wiskunde-Grieks, Moderne Talen-Wetenschappen, Moderne Talen-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde.

Belangrijk is ook dat je in de derde graad seminaries kunt volgen. Daarvoor voorzien we twee lesuren per week. Kies je voor een graadseminarie, dan betekent dit dat je gedurende het vijfde én het zesde jaar dit seminarie zal volgen. Deze graadseminaries zijn bedoeld voor leerlingen die graag tot en met het zesde jaar Grieks of 8 uur wiskunde volgen. De overige leerlingen kiezen een poolseminarie in het vijfde jaar en één of twee vrije seminaries in het zesde jaar. De poolseminaries in het vijfde jaar versterken één van de polen, de specifieke vakken van hun studierichting. Wie bijvoorbeeld 5WWI volgt, kan kiezen tussen het poolseminarie Wetenschappen of het poolseminarie Wiskunde. Leerlingen van 5HW kunnen kiezen tussen een seminarie Gedragswetenschappen of een seminarie Cultuurwetenschappen. In het zesde jaar bestaat er een ruime keuze aan vrije seminaries over diverse onderwerpen. Sommige seminaries beslaan een heel schooljaar, andere duren een half jaar waardoor je in één schooljaar twee verschillende seminaries kunt combineren.

Economie-Moderne Talen

De meest logische vooropleiding voor deze studierichting in de tweede graad is Economie +Talen. Een andere instapmogelijkheid is Economie +Wiskunde.

In het vak economie bestudeer je de economische kringloop (geldstromen), de economische markt en de concurrentie, het organisatorische en financiële beleid, het marketing- en personeelsbeleid van een onderneming en de nationale en internationale reguleringen. Daarnaast leer je de nodige wetenschappelijke onderzoeksmethodes aan om de economie en economische ontwikkelingen te kunnen beschrijven.

De pool Moderne Talen omvat de vakken Frans, Engels en Duits. Hier staan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden (taalbeheersing) en de reflectie op het taalsysteem (taalbeschouwing), de literatuur en de anderstalige cultuur voorop. Je ontwikkelt bovendien onderzoekscompetenties die je in staat stellen om over een literair of taalkundig probleem onderzoek te verrichten en hierover te rapporteren.

Deze richting richt zich vooral tot leerlingen met een uitgesproken talent en interesse voor de studie van de taalsystematiek, de literatuur en de cultuur van moderne vreemde talen. Daarnaast vertonen deze leerlingen een grote belangstelling en een bijzondere aanleg voor economie.

Deze studierichting bereidt in principe voor op alle vormen van hoger onderwijs.

Economie-Wiskunde

De meest logische vooropleiding voor deze studierichting in de tweede graad is Economie + Wiskunde. Een andere maar minder voor de hand liggende instapmogelijkheid is Economie +Talen.

In het vak economie bestudeer je de economische kringloop (geldstromen), de economische markt en de concurrentie, het organisatorische en financiële beleid en het marketing- en personeelsbeleid van een onderneming en de nationale en internationale reguleringen. Tot slot leer je de nodige wetenschappelijke onderzoeksmethodes om de economie en economische ontwikkelingen te kunnen beschrijven.

In het vak wiskunde wordt het rationeel denken verder ontwikkeld en worden verbanden gelegd tussen de theorie en de praktische toepassingen uit wetenschap, techniek en maatschappij. Je krijgt de theoretische grondslag van reële functies en statistiek en je leert de theorie toepassen. Je leert wiskundige problemen analyseren, oplossen en het verband leggen met reële problemen. Daarbij ontwikkel je enkele noodzakelijke attitudes: nauwkeurigheid, in teamverband werken en zelfredzaamheid.

Deze richting richt zich vooral tot leerlingen met een uitgesproken talent en interesse voor economie maar die daarnaast ook sterk zijn in wiskunde en hiervoor een bijzondere belangstelling vertonen.

Deze studierichting bereidt in principe voor op alle vormen van hoger onderwijs.

Humane Wetenschappen

De meest logische vooropleiding voor deze studierichting in de tweede graad is Humane Wetenschappen.

Deze richting richt zich vooral tot leerlingen met een uitgesproken talent en interesse voor de studie van de complexe humane werkelijkheid: menselijke gedragingen, maatschappelijke en culturele fenomenen.

We onderscheiden binnen de humane wetenschappen twee richtingsspecifieke vakken: gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. Hierin bestudeer je verschillende aspecten van mens en samenleving: organisatievormen, interactie en communicatie, identiteit, samenhang, waarden en normen enz. Je ontwikkelt bovendien de onderzoekscompetenties die je in staat stellen om over een gedrags- of cultuurwetenschappelijk probleem onderzoek te verrichten en hierover te rapporteren.

Deze studierichting bereidt in principe voor op alle vormen van hoger onderwijs.

Latijn-Moderne Talen

De meest logische vooropleiding voor deze studierichting in de tweede graad is Latijn-Grieks.

In het vak Latijn bestudeer je het Latijn vanuit diverse perspectieven. Je bestudeert de taalsystematiek en de expressieve en communicatieve waarde van antieke uitingen. Je maakt kennis met de antieke Romeinse cultuur, met haar waarden en normen en haar literatuur. Aan de hand van de kennis over Latijnse taalfenomenen verwerf je algemene taalkundige kennis. Je ontdekt hoe Latijn is opgebouwd, hoe de taal is geëvolueerd en welke verschillen en gelijkenissen er met de huidige moderne talen zijn. Dat doe je voornamelijk vanuit de lectuur van diverse soorten authentieke Latijnse teksten.

De pool Moderne Talen omvat de vakken Frans, Engels en Duits. Hier staan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden (taalbeheersing) en de reflectie op het taalsysteem (taalbeschouwing), de literatuur en de anderstalige cultuur voorop. Je ontwikkelt  bovendien onderzoekscompetenties die je in staat stellen om over een literair of taalkundig probleem onderzoek te verrichten en hierover te rapporteren.

Deze richting richt zich vooral tot leerlingen met een uitgesproken talent en interesse voor de studie van de taalsystematiek, de literatuur en de cultuur van antieke en moderne vreemde talen. Deze leerlingen hebben goede communicatieve vaardigheden in de moderne vreemde talen en vertonen een grote bereidheid om die verder te ontwikkelen.

Deze studierichting bereidt in principe voor op alle vormen van hoger onderwijs.

Latijn-Wetenschappen

De meest logische vooropleiding voor deze studierichting in de tweede graad is Latijn met 5 uur wiskunde. Een andere maar minder voor de hand liggende instapmogelijkheid vanuit de tweede graad is Latijn-Grieks.

In het vak Latijn bestudeer je het Latijn vanuit diverse perspectieven. Je bestudeert de taalsystematiek en de expressieve en communicatieve waarde van antieke uitingen. Je maakt kennis met de antieke Romeinse cultuur, met haar waarden en normen en haar literatuur. Aan de hand van de kennis over Latijnse taalfenomenen verwerf je algemene taalkundige kennis. Je ontdekt hoe Latijn is opgebouwd, hoe de taal is geëvolueerd en welke verschillen en gelijkenissen er met de huidige moderne talen zijn. Dat doe je voornamelijk vanuit de lectuur van diverse soorten authentieke Latijnse teksten.

In de cluster natuurwetenschappen bestudeer je de verschijningsvormen, structuren, processen en wetmatigheden van allerlei natuurlijke en niet-natuurlijke verschijnselen. Je leert proefondervindelijk en op basis van natuurwetenschappelijke kennis een verklaring te zoeken voor bepaalde fenomenen. Er gaat ruime aandacht naar probleemoplossend denken en de ontwikkeling van onderzoekscompetenties die je in staat stellen om aan wetenschappelijk onderzoek te doen en hierover te rapporteren. Daarnaast maak je kennis met de historische, filosofische, sociale en ethische aspecten van de natuurwetenschappen en je leert natuurwetenschappen inzetten als middel om de materiële leefwereld technisch te verbeteren.

Deze richting richt zich vooral tot leerlingen met een uitgesproken talent en interesse voor de studie van de taalsystematiek, de literatuur en de cultuur van antieke en moderne vreemde talen. Daarnaast kenmerken deze leerlingen zich doordat ze sterk zijn in wetenschappen en hiervoor een bijzondere belangstelling vertonen.

Deze studierichting bereidt in principe voor op alle vormen van hoger onderwijs.

Latijn-Wiskunde

De meest logische vooropleiding voor deze studierichting in de tweede graad is Latijn met 5 uur wiskunde. Een andere maar minder voor de hand liggende instapmogelijkheid vanuit de tweede graad is Latijn-Grieks.

In het vak Latijn bestudeer je het Latijn vanuit diverse perspectieven. Je bestudeert de taalsystematiek en de expressieve en communicatieve waarde van antieke uitingen. Je maakt kennis met de antieke Romeinse cultuur, met haar waarden en normen en haar literatuur. Aan de hand van de kennis over Latijnse taalfenomenen verwerf je algemene taalkundige kennis. Je ontdekt hoe Latijn is opgebouwd, hoe de taal is geëvolueerd en welke verschillen en gelijkenissen er met de huidige moderne talen zijn. Dat doe je voornamelijk vanuit de lectuur van diverse soorten authentieke Latijnse teksten.

In het vak wiskunde wordt het rationeel denken verder ontwikkeld en worden verbanden gelegd tussen de theorie en de praktische toepassingen uit wetenschap, techniek en maatschappij. Je krijgt de theoretische grondslag van reële functies en statistiek en je leert de theorie toepassen. Je leert wiskundige problemen analyseren, oplossen en het verband leggen met reële problemen. Daarbij ontwikkel je enkele noodzakelijke attitudes: nauwkeurigheid, in teamverband werken en zelfredzaamheid. Wie wiskunde op een hoger niveau wil volgen, kiest voor 8 uur wiskunde via het graadseminarie wiskunde. Tijdens het seminarie zal je dieper ingaan op de formele taal van de wiskunde en leer je abstract te denken. Je maakt kennis met enkele deelgebieden van de wiskunde die belangrijk kunnen zijn voor verdere studies in een wiskundige of wetenschappelijke richting zoals determinanten, hogere algebra, analytische meetkunde… Je zal ook onderzoeksopdrachten moeten uitvoeren.

Deze studierichting richt zich dus vooral tot leerlingen met een uitgesproken talent en interesse voor de studie van de taalsystematiek, de literatuur en de cultuur van antieke en moderne vreemde talen. Daarnaast kenmerken deze leerlingen zich doordat ze sterk zijn in wiskunde en hiervoor een bijzondere belangstelling vertonen.

Deze studierichting bereidt in principe voor op alle vormen van hoger onderwijs.

Latijn-Wiskunde-Grieks

De meest logische vooropleiding voor deze studierichting in de tweede graad is Latijn of Latijn-Grieks.

In het vak Latijn bestudeer je het Latijn vanuit diverse perspectieven. Je bestudeert de taalsystematiek en de expressieve en communicatieve waarde van antieke uitingen. Je maakt kennis met de antieke Romeinse cultuur, met haar waarden en normen en haar literatuur. Aan de hand van de kennis over Latijnse taalfenomenen verwerf je algemene taalkundige kennis. Je ontdekt hoe Latijn is opgebouwd, hoe de taal is geëvolueerd en welke verschillen en gelijkenissen er met de huidige moderne talen zijn. Dat doe je voornamelijk vanuit de lectuur van diverse soorten authentieke Latijnse teksten.

In het vak wiskunde wordt het rationeel denken verder ontwikkeld en worden verbanden gelegd tussen de theorie en de praktische toepassingen uit wetenschap, techniek en maatschappij. Je krijgt de theoretische grondslag van reële functies en statistiek en je leert de theorie toepassen. Je leert wiskundige problemen analyseren, oplossen en het verband leggen met reële problemen. Daarbij ontwikkel je enkele noodzakelijke attitudes: nauwkeurigheid, in teamverband werken en zelfredzaamheid.

In het graadseminarie Grieks bestudeer je authentieke teksten uit de Griekse epiek, lyriek, tragedie en filosofie. Je wordt geconfronteerd met de hoge nuanceringsgraad van het Griekse taalsysteem, met de antieke Griekse literatuur en met verworvenheden en denkbeelden van de oorspronkelijke Griekse cultuur.

Deze richting richt zich vooral tot leerlingen met een uitgesproken talent en interesse voor de studie van de taalsystematiek, de literatuur en de cultuur van antieke en moderne vreemde talen. Daarnaast kenmerken deze leerlingen zich doordat ze sterk zijn in wiskunde en hiervoor een bijzondere belangstelling vertonen

Deze studierichting bereidt in principe voor op alle vormen van hoger onderwijs.

Moderne Talen-Wetenschappen

De meest logische vooropleiding voor deze studierichting in de tweede graad is Wetenschappen Plus, Wetenschappen+SPORT of Wetenschappen+STEM.

De pool Moderne Talen omvat de vakken Frans, Engels en Duits. Hier staan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden (taalbeheersing) en de reflectie op het taalsysteem (taalbeschouwing), de literatuur en de anderstalige cultuur voorop. Je ontwikkelt  bovendien onderzoekscompetenties die je in staat stellen om over een literair of taalkundig probleem onderzoek te verrichten en hierover te rapporteren.

In de cluster natuurwetenschappen bestudeer je de verschijningsvormen, structuren, processen en wetmatigheden van allerlei natuurlijke en niet-natuurlijke verschijnselen. Je leert proefondervindelijk en op basis van natuurwetenschappelijke kennis een verklaring te zoeken voor bepaalde fenomenen. Er gaat ruime aandacht naar probleemoplossend denken en de ontwikkeling van onderzoekscompetenties die je in staat stellen om aan wetenschappelijk onderzoek te doen en hierover te rapporteren. Daarnaast maak je kennis met de historische, filosofische, sociale en ethische aspecten van de natuurwetenschappen en je leert natuurwetenschappen inzetten als middel om de materiële leefwereld technisch te verbeteren.

Deze richting richt zich vooral tot leerlingen met een uitgesproken talent en interesse voor de studie van de taalsystematiek, de literatuur en de cultuur van moderne vreemde talen. Daarnaast zijn deze leerlingen ook sterk in wetenschappen en vertonen zij hiervoor een bijzondere belangstelling.

Deze studierichting bereidt in principe voor op alle vormen van hoger onderwijs.

Moderne Talen-Wiskunde

De meest logische vooropleiding voor deze studierichting in de tweede graad is Wetenschappen Plus, Wetenschappen+SPORT of Wetenschappen+STEM.

De pool Moderne Talen omvat de vakken Frans, Engels en Duits. Hier staan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden (taalbeheersing) en de reflectie op het taalsysteem (taalbeschouwing), de literatuur en de anderstalige cultuur voorop. Je ontwikkelt  bovendien onderzoekscompetenties die je in staat stellen om over een literair of taalkundig probleem onderzoek te verrichten en hierover te rapporteren.

In het vak wiskunde wordt het rationeel denken verder ontwikkeld en worden verbanden gelegd tussen de theorie en de praktische toepassingen uit wetenschap, techniek en maatschappij. Je krijgt de theoretische grondslag van reële functies en statistiek en je leert de theorie toepassen. Je leert wiskundige problemen analyseren, oplossen en het verband leggen met reële problemen. Daarbij ontwikkel je enkele noodzakelijke attitudes: nauwkeurigheid, in teamverband werken en zelfredzaamheid.

Deze richting richt zich vooral tot leerlingen met een uitgesproken talent en interesse voor de studie van de taalsystematiek, de literatuur en de cultuur van moderne vreemde talen. Daarnaast zijn deze leerlingen ook sterk in wiskunde en vertonen zij hiervoor een bijzondere belangstelling.

Deze studierichting bereidt in principe voor op alle vormen van hoger onderwijs.

Wetenschappen-Wiskunde

De meest logische vooropleiding voor deze studierichting in de tweede graad is Wetenschappen Plus, Wetenschappen+SPORT of Wetenschappen+STEM.

In de cluster natuurwetenschappen bestudeer je de verschijningsvormen, structuren, processen en wetmatigheden van allerlei natuurlijke en niet-natuurlijke verschijnselen. Je leert proefondervindelijk en op basis van natuurwetenschappelijke kennis een verklaring te zoeken voor bepaalde fenomenen. Er gaat ruime aandacht naar probleemoplossend denken en de ontwikkeling van onderzoekscompetenties die je in staat stellen om aan wetenschappelijk onderzoek te doen en hierover te rapporteren. Daarnaast maak je kennis met de historische, filosofische, sociale en ethische aspecten van de natuurwetenschappen en je leert natuurwetenschappen inzetten als middel om de materiële leefwereld technisch te verbeteren.

In het vak wiskunde wordt het rationeel denken verder ontwikkeld en worden verbanden gelegd tussen de theorie en de praktische toepassingen uit wetenschap, techniek en maatschappij. Je krijgt de theoretische grondslag van reële functies en statistiek en je leert de theorie toepassen. Je leert wiskundige problemen analyseren, oplossen en het verband leggen met reële problemen. Daarbij ontwikkel je enkele noodzakelijke attitudes: nauwkeurigheid, in teamverband werken en zelfredzaamheid. Wie wiskunde op een hoger niveau wil volgen, kiest voor 8 uur wiskunde via het graadseminarie wiskunde. Tijdens het seminarie zal je dieper ingaan op de formele taal van de wiskunde en leer je abstract te denken. Je maakt kennis met enkele deelgebieden van de wiskunde die belangrijk kunnen zijn voor verdere studies in een wiskundige of wetenschappelijke richting zoals determinanten, hogere algebra, analytische meetkunde… Je zal ook onderzoeksopdrachten moeten uitvoeren.

Deze studierichting richt zich dus vooral tot leerlingen met een uitgesproken talent en interesse voor de studie van de wetenschappen en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast vertonen deze leerlingen ook een grote belangstelling en een bijzondere aanleg voor wiskunde.

Deze studierichting bereidt in principe voor op alle vormen van hoger onderwijs.

Technisch Secundair Onderwijs (TSO)

Lessentabel 3de graad TSO

In het Technisch Secundair Onderwijs (TSO) krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken. De studierichtingen in TSO verschillen onderling nogal wat van inhoud (meer op theorie of meer op praktijk gericht) en bedoeling (al dan niet voorbereidend op hoger onderwijs). De TSO-richtingen in onze school bieden je een bedrijfsgerichte vorming; ze is zowel concreet als theoretisch. Onze handelsrichtingen bereiden je voor op doorstroming naar professionele opleidingen in het hoger onderwijs en een secundair na secundair (Se-n-Se).

Derde graad Boekhouden-Informatica

Om te starten in Boekhouden-Informatica moet je voldoen aan de instapvereisten van de derde graad TSO. De logische vooropleiding is de tweede graad TSO Handel. Je moet sterk zijn in bedrijfseconomie, informatica en wiskunde en een stipte en nauwkeurige werkhouding hebben. Instappen vanuit ASO Economie of TSO Handel-Talen is mogelijk als je bereid bent om voor die drie vakken achterstanden weg te werken. Leerlingen uit andere studierichtingen van de tweede graad ASO of TSO hebben niet de nodige boekhoudkundige vooropleiding en een te beperkte informaticavorming.

Je krijgt naast een algemene vorming een brede bedrijfsgerichte vorming:

  • een sterke bedrijfseconomische opleiding met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de analyse van de jaarrekening van de onderneming en de investeringsanalyse. Daarnaast is er ook aandacht voor verschillende beleidsaspecten van de onderneming;
  • een doorgedreven vorming in de toegepaste informatica met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. Probleemanalyse en programma-ontwikkeling komen uitgebreid aan bod;
  • een taalkundige vorming Nederlands, Frans en Engels met vooral aandacht voor het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in een bedrijfseconomische context.

De werkvormen zijn gericht op het verwerven van kennis; er is ook veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden en attitudes. Voor dubbel boekhouden leer je werken met een professioneel boekhoudpakket; competenties voor informatica leer je met professionele software. Vakoverschrijdende opdrachten bevorderen de samenhang tussen bedrijfseconomie, toegepaste informatica en de moderne talen. Er zijn groepswerken, opdrachten en projecten en bedrijfsbezoeken. In het zesde jaar doe je twee weken stage in een bedrijf en maak je een geïntegreerde proef. Op het einde van de derde graad Handel TSO behaal je het attest bedrijfsbeheer.

Na de 3de graad kan je kiezen voor een vervolgopleiding professionele bachelor bedrijfsmanagement, toegepaste informatica of ICT en multimedia. Uit ervaring weten we dat onze oud-leerlingen erg goede slaagkansen hebben in het Hoger onderwijs.

Door het volgen van een Se-n-Se opleiding uit het studiegebied Handel verhoog je je tewerkstellingskansen.

Derde graad Handel

Om te starten in Handel moet je voldoen aan de instapvereisten van de derde graad TSO. De logische vooropleiding is de tweede graad TSO Handel. Je moet veelzijdig zijn: sterk zijn in bedrijfseconomie, informatica, wiskunde en moderne talen. Een stipte en nauwkeurige werkhouding is noodzakelijk. Instappen vanuit ASO Economie of TSO Handel-Talen is mogelijk als je bereid bent om vakgebonden achterstanden weg te werken. Leerlingen uit andere studierichtingen van de tweede graad ASO of TSO hebben niet de nodige commerciële en boekhoudkundige vooropleiding en een te beperkte informaticavorming.

Je krijgt naast een algemene vorming ook een bedrijfsgerichte vorming:

  • een praktische taalkundige vorming Nederlands, Frans, Engels en Duits met aandacht voor de specifieke bedrijfseconomische context;
  • een bedrijfsgerichte vorming, bestaande uit een commercieel gedeelte (marketing en aan- en verkoopactiviteiten op nationaal en internationaal niveau), een administratief gedeelte (afhandeling van de administratie en het voeren van de boekhouding van een handelsonderneming) en een bedrijfseconomisch deel (ondernemersvaardigheden zodat je je later kan vestigen als zelfstandige).

De werkvormen zijn gericht op het verwerven van kennis; er is ook veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden en attitudes. Je leert hoe een onderneming werkt en krijgt inzicht in ondernemersvaardigheden en de verschillende beleidsaspecten zoals marketing, personeelsbeleid, duurzaam ondernemen, financieel beleid. Je leert commerciële en administratieve verrichtingen afhandelen binnen een professioneel boekhoudpakket. In je opleiding zijn er groepswerken, projecten, bedrijfsbezoeken en gastsprekers. In het zesde jaar doe je twee weken stage in een bedrijf en maak je een geïntegreerde proef. Op het einde van de derde graad Handel TSO behaal je het attest bedrijfsbeheer.

Na de derde graad kan je doorstromen naar een professionele bachelor in het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, vb. Bedrijfsmanagement en Office Management. Ook algemene opleidingen blijven mogen, vb. orthopedagogie, lerarenopleiding enz. Uit ervaring weten we dat onze oud-leerlingen erg goede slaagkansen hebben in het Hoger Onderwijs.

Door het volgen van een Se-n-Se-opleiding in het studiegebied Handel kan je je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt verhogen.

Derde graad Secretariaat-Talen

Om te starten in Secretariaat-Talen moet je voldoen aan de instapvereisten van de derde graad TSO. De logische vooropleiding is de tweede graad TSO Handel-talen. Je moet communicatief erg vaardig zijn in vier talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits), beleefd en correct met mensen kunnen opgaan, ICT-vaardig zijn en een stipte en nauwkeurige werkhouding hebben. Instappen vanuit TSO Handel kan als je bijwerkt voor Duits. Ook instappen vanuit ASO Economie of andere ASO richtingen is mogelijk; je moet wel achterstanden inhalen voor Duits en informatica (ICT-toepassingen). Leerlingen uit TSO-studierichtingen hebben een te beperkte vooropleiding toegepaste informatica en moderne talen.

Je krijgt naast een algemene vorming ook een bedrijfsgerichte vorming:

  • een uitgebreide praktische taalkundige vorming Nederlands, Frans, Engels en Duits met aandacht voor de specifieke context van de managementassistent;
  • een geïntegreerde vorming voor het profiel van een managementassistent met aandacht voor het verwerven, verwerken en doorgeven van zakelijke informatie. Daarnaast gaat heel wat aandacht naar het organiseren en ondersteunen van bedrijfsevenementen, vergaderingen en zakenreizen;
  • binnen de vorming komt het geïntegreerd gebruik van ICT in de context van een managementassistent zeer sterk aan bod.

De werkvormen zijn gericht op het verwerven van kennis; er is ook veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden en attitudes. In je opleiding zijn er groepswerken, projecten, bedrijfsbezoeken en gastsprekers. In het zesde jaar doe je twee weken stage in een bedrijf en maak je een geïntegreerde proef.

Na de derde graad kan je kiezen voor een professionele bacheloropleiding in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde, vb Office Management, Bedrijfsmanagement, Communicatiemanagement. Ook algemene opleidingen blijven mogelijk, vb. Hotelmanagement, Journalistiek, orthopedagogie, lerarenopleiding enz. Uit ervaring weten we dat onze oud-leerlingen erg goede slaagkansen hebben in het Hoger Onderwijs.

Ook door het volgen van een Se-n-Se opleiding in het studiegebied Handel kan je je tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt verhogen.

Call Now Button