Nieuwe directeur

Het Klein Seminarie heeft vanaf september een nieuwe directeur. Greet Op de Beeck werd onlangs aangesteld tot directeur van de 2de en 3de graad. Voor het eerst in de honderdtachtigjarige geschiedenis komt hiermee een vrouwelijke directeur mee aan het roer van onze school.

Greet Op de Beeck werkt sinds 1983 als leerkracht Nederlands en Engels in de school, voornamelijk in de derde graad van aso en tso. De voorbije jaren was zij betrokken bij o.m. leerlingenparticipatie en de coördinatie van leerlingenstages in de richting secretariaat-talen. Ze was tot voor kort ook voorzitter van de raad pedagogisch personeel en van de schoolraad (het overkoepelende inspraakorgaan voor personeel, leerlingen, ouders en de lokale gemeenschap). Op die manier maakte zij al van nabij kennis met een aantal beleidsdomeinen van de school.

Haar aanstelling gaat in op 1 september. De vele reacties zowel van binnen als buiten de school klinken unaniem verheugd. Met de andere directieleden komen er nog afspraken over de interne werkverdeling in het secundair.

Greet Op de Beeck volgt Michel De Laet op, die sinds meer dan dertien jaar deel uitmaakte van de directie. Na acht en een half jaar als directeur gaat hij op pensioen. Eerder dit jaar kreeg ook scholengemeenschap Markdal een nieuwe coördinerende directeur. Philippe D’hulst (tot dan eveneens een taalleerkracht in onze school) verving Jacques Verboven.

Proclamatie

De laatstejaars vernemen hun resultaat op donderdag 25 juni. De titularis brengt hen telefonisch voor 14.30 u. op de hoogte indien ze hun diploma niet zouden hebben behaald. Tot 16 u. kan er in dat geval een gesprek op school volgen, eventueel samen met de ouders. Om 20 u. wordt iedereen verwacht voor de officiële proclamatie met de aansluitende receptie.

Voor de leerlingen van alle andere jaren is de proclamatiedatum de laatste schooldag: dinsdag 30 juni. Van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. brengen de leerlingen hun huurboekenpakket binnen, krijgen ze hun rapport en is er gelegenheid tot oudercontact. Een leerling met een vakantiewerk of een bijkomende proef, moet in de loop van de dag de opgave daarvoor ophalen bij de betreffende vakleerkracht.

Stratenloop

Op woensdag 3 juni om 18.30 u. heeft voor de dertigste keer een stratenloop in het centrum van Hoogstraten plaats. Nu de activiteit buiten de proefwerkenperiode valt, is dat een goede aanleiding om met zoveel mogelijk leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel, directie … deel te nemen. Deelnemende leerlingen betalen € 3,5 inschrijvingsgeld via de schoolrekening. Hierin zit zowel een T-shirt van de school als deelname aan de stratenloop zelf. Deelnemers verzamelen om 17.30 u. in de sporthal voor het omkleden en overhandigen van de startnummers.

Hoeft het gezegd dat we eenieder véél sportief plezier toewensen?

Regeling einde schooljaar

Bij deze ouderinfo vindt u strookjes in verband met het studeren op school tijdens de namiddag, graag ingevuld aan de titularis bezorgen om dinsdag 26 mei.

1 Start van de proefwerken

1ste en 2de jaar: einde lessen: dinsdag 16/06 12.05 u. – eerste proefwerk: woensdag 17/06

3de jaar en 4 TSO: vrijdag 12/06 16 u. – eerste proefwerk: maandag 15/06

4 ASO: einde lessen: donderdag 11/06 12.05 u. – eerste proefwerk: vrijdag 12/06

5 TSO: einde lessen: woensdag 10/0612.05 u. – eerste proefwerk: donderdag 11/6

5 ASO en 6de jaar: einde lessen: dinsdag 9/06 12.05 u. – eerste proefwerk: woensdag 10/06

2 Studeren tijdens de proefwerken

– Alle leerlingen van de eerste graad zijn verplicht aanwezig op school tot 12.05 u. Daarna mogen ze de school verlaten om thuis te studeren. Ook in de namiddag kunnen de leerlingen op school blijven studeren (inschrijven met het strookje), behalve op woensdag en de op laatste proefwerkdag. Indien uw zoon of dochter op school blijft studeren, vragen wij wel dat hij of zij stipt elke studie volgt.

– De leerlingen van de tweede graad mogen in de voormiddag vanaf 10.25 u. in de school studeren. Ze hebben de keuze om ’s namiddags thuis te studeren of ook dan op school te blijven studeren als ze dat wensen (behalve op woensdag en de op laatste proefwerkdag). Inschrijven met het strookje. Wie inschrijft voor de studie, volgt stipt elke studie.

– De leerlingen van de derde graad mogen in de voormiddag vanaf 10.25 u. in de school studeren in het OLC; daarvoor moeten ze zich niet inschrijven. Ze hebben de keuze om ’s namiddags thuis te studeren of ook dan op school te blijven studeren als ze dat wensen (behalve op woensdag en de op laatste proefwerkdag). Inschrijven voor de namiddagstudie met het strookje. Wie inschrijft voor die studie, zorgt er dan voor stipt aanwezig te zijn.

3 Laatste dagen van het schooljaar

Dinsdag 23 juni

laatste proefwerkdag

Woensdag 24 juni

de leerlingen zijn lesvrij; voorbereiding van de delibererende klassenraden

Donderdag 25 juni

delibererende klassenraden; proclamatie 6e jaar om 20 u.

Vrijdag 26 en maandag 29 juni

delibererende klassenraden

Dinsdag 30 juni

boeken binnenbrengen, proclamatie en oudercontacten van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

 

Inschrijvingen

Inschrijving nieuwe leerling

Je kunt een telefonische afspraak (03/3404040) maken voor een inschrijving: – op schooldagen tussen 8.30 u. en 17 u., op woensdag tot 12 u.

– van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 10 juli en van maandag

17 augustus tot en met maandag 31 augustus.

Een bestaande inschrijving

Van zodra een leerling ingeschreven is in onze school, blijft men ingeschreven voor de duur van de volledige schoolloopbaan (tenzij bij definitieve uitsluiting).

Bij de proclamatie op 30 juni krijgt de leerling een formulier mee om te bevestigen of men ook het volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting.

Om het volgende schooljaar te kunnen voorbereiden, vragen we om dit dezelfde dag nog, of ten laatste op woensdag 1 juli ingevuld terug te bezorgen. Als men dat niet doet, is er het risico dat de maximumcapaciteit voor de gekozen richting (of het structuuronderdeel) bereikt is. Wie twijfelt over de studierichting, vraagt best zo snel mogelijk een gesprek met de directie of met een CLB-medewerker. Overschakelen naar een andere richting kan niet altijd zomaar.

Wanneer weigeren we een inschrijving?

  1. De leerling voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden om in een richting of jaar ingeschreven te kunnen worden (vb. niet het juiste attest). 2. De leerling werd uitgesloten na een tuchtprocedure in onze

school tijdens het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar.

  1. Onze maximumcapaciteit (van 200 leerlingen) is bereikt voor het eerste jaar; van het tweede tot en met het zesde jaar kunnen we weigeren na volzetverklaring van een leerjaar of structuuronderdeel.
  2. Er is een voorwaardelijke inschrijving wanneer we de afweging moeten maken of gevraagde aanpassingen redelijk zijn. Het gaat om een leerling met een inschrijvingsverslag waarmee die georiënteerd werd naar het

buitengewoon secundair onderwijs (rekening houdende met de bepalingen van het M-decreet voor leerlingen met een beperking). Of de inschrijving al dan niet ontbonden wordt, hangt af van de afweging of de nodige aanpassingen al dan niet redelijk zijn.

  1. Wanneer een inschrijving ertoe leidt dat men in hetzelfde schooljaar afwisselend naar verschillende scholen zou gaan.

Een volledige tekst vind je op www.klein-seminarie.be/secundair/home.

Vragen over proefwerken

Enkele antwoorden op vaak door ouders gestelde vragen over proefwerken. Raadpleeg ook het schoolreglement hierover! Je vindt dit onder de knop ‘visie’ op www.klein-seminarie.be/secundair/home

Mag een gsm of smartphone (en dergelijke) gebruikt worden als uurwerk? Neen. Het schoolreglement is hier heel duidelijk over: een gsm of andere apparatuur horen niet thuis in een proefwerkzaal; wie dit bij zich heeft, zorgt ervoor dat dit niet aan staat. Elke vorm van gebruik ervan tijdens het maken van een proefwerk, wordt geïnterpreteerd als een poging tot fraude.

Mogen rekenmachines of andere materialen gebruikt worden bij een proefwerk? Ja, indien dit vooraf zo werd meegedeeld aan de leerlingen en indien dit wordt vermeld op de proefwerkkopij. Leerkrachten met toezicht controleren dit. Overigens moet het geheugen van (grafische) rekenmachines worden gereset onder het toeziend oog van een leerkracht, tenzij de vakleraar hierover anders communiceert.

Wat doet een leerling die materialen vergat mee te brengen? Wie een boek of rekenmachine vergeten is, meldt dit nog voor het begin van het proefwerk op het leerlingensecretariaat. Wanneer wij het materiaal hebben, mag de leerling dit gebruiken bij het proefwerk en nadien terug inleveren op het secretariaat. De prefect verwacht daarna een tegenprestatie, bijvoorbeeld meehelpen op de laatste proefwerkdag.

Wat gebeurt er indien een leerling een verkeerd vak heeft ingestudeerd? De leerling meldt dit nog voor het begin van het proefwerk aan de aanwezige graadcoördinator (de lijst hangt uit in de school) die zal nagaan welke oplossing mogelijk is. Een vaste regel daarvoor is er niet, dit hangt immers helemaal af van de omstandigheden. In de meeste gevallen maakt de leerling toch het normaal voorziene proefwerk; de klassenraad zal in dat geval rekening houden met de omstandigheden bij het beoordelen van het resultaat.

Mogen leerlingen drank of een koek meebrengen naar een proefwerk? Neen, het schoolreglement blijft in principe gelden. Indien het evenwel zomers heet zou worden, kan een flesje water wel.

Wat voor kledij is gepast voor leerlingen die een mondeling proefwerk afleggen? Een mondeling proefwerk is een formele gelegenheid, die dus ook formelere kleding veronderstelt. Wij verwachten de leerling in verzorgde kledij.

Mogen leerlingen langer werken dan de voorziene tijd? Normaal gezien moet de voorziene tijd volstaan, de leerkracht heeft de maaktijd van het proefwerk vooraf ingeschat zodat de leerling voldoende tijd heeft om het proefwerk te maken. Toch zijn er afspraken indien er van de gewone regeling moet worden afgeweken. Leerlingen met leerstoornissen hebben meer tijd indien dit zo voorzien is in het samenwerkingsattest. Zij maken hun proefwerken overigens in een apart lokaal. De leerkrachten met toezicht hebben een namenlijst van de betrokkenen. Wanneer het toch voorkomt dat heel wat leerlingen van een klasgroep nog niet klaar zijn op het voorziene einduur, dan kan de verantwoordelijke leerkracht de tijd verlengen indien meer dan de helft van de klas er nood aan heeft. Dit kan maximaal voor de duur van een lesuur.

Zijn er nog ‘herexamens’? Neen, de vroegere herexamens bestaan niet meer. In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad bijkomende proeven nodig vinden (zie ook hieronder). Maar dat is niet op te vatten als een bijkomende kans voor een leerling die het om een of andere reden laat afweten. Zo’n bijkomende proef is overigens geen afdwingbaar recht.

Wat indien een leerling ziek wordt in de proefwerkreeks? De ouders melden dit zo vroeg mogelijk: voor acht uur ’s morgens kun je een boodschap inspreken, vanaf acht uur is er zeker iemand aanwezig. Een doktersattest is altijd verplicht, zelfs voor een afwezigheid van een dag. In de loop van de dag contacteert een directielid de ouders om een zicht te krijgen op het verdere verloop. Voor een beperkte afwezigheid is er in principe een (of meerdere) inhaalproefwerk(en) tijdens de reeks. Als dat niet haalbaar is, dan wordt de beslissing overgelaten aan de klassenraad. De klassenraad kan beslissen dat er voldoende gegevens zijn om een attest toe te kennen (A, B of C) of dat er onvoldoende gegevens voorhanden zijn zodat de termijn moet verlengd worden. In dit laatste geval zijn er bijkomende proeven op 18 augustus.

Wat gebeurt er indien een leerling betrapt wordt op (poging tot) fraude? Bij fraude kan het gaan om (laten) spieken of praten met een medeleerling. Ook het bij zich hebben van leerstof, samenvattingen, formules enz. is niet toegestaan en kan dus als fraude gelden. De leerkracht met toezicht doet de vaststelling, bewaart het eventuele bewijsmateriaal en meldt dit aan de directie. De leerling mag het proefwerk afmaken, maar moet zich meteen na het proefwerk melden bij de directie. Die zal de grond van de zaak onderzoeken en maatregelen treffen. Afhankelijk van de omstandigheden zou dit kunnen inhouden dat de leerling meteen onder toezicht een parallelexamen aflegt, dat er een inhaalproefwerk is, dat er voorlopig een nul wordt gegeven voor het betreffende proefwerk(onderdeel) enz. De vaststellingen worden in ieder geval gemeld aan de delibererende klassenraad. Die zal oordelen of er sprake is van poging tot fraude en vervolgens nagaan of er wel of niet voldoende gegevens zijn om een attest A, B of C toe te kennen.

Data volgend schooljaar

2 oktober        vrije dag
7 t/m 9 oktober           1ste jaar Malle
7 t/m 9 oktober           3de jaar Tongerlo
28 t/m 31oktober        5de jaar Londen / Parijs
10 november              Oudercontacten 1-5-6
12 november              Oudercontacten 2-3-4
21 en 22 november    Herfstfeest
23 t/m  29 maart         6de jaar Italië

Ouderinfo 21/5/15
Getagd op:        

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.