Het derde trimester

Met het derde trimester zetten we de laatste etappe in richting einde schooljaar. Het is een leuk trimester met naast de gebruikelijke lessen nog tal van gebeurtenissen en activiteiten voor de leerlingen: opendeurdag, galabal, excursies, studiekeuzeactiviteiten, sportwedstrijden, muziekfestival op de speelplaats … Daarnaast leggen onze leerlingen de laatste hand aan hun portfolio’s, eindwerken, geïntegreerde proeven en bereiden ze zich langzaam maar zeker voor op de proefwerken. We hopen dat ze die laatste etappe onder de sterke aanmoedigingen van leerkrachten en ouders succesvol kunnen afronden.

In de kijker: nieuws uit de school

Opendeurdag op 24 april

Hoewel het guur weer was buiten, zetten we op zondag 24 april de deuren wijd open voor ouders, leerlingen en andere geïnteresseerde bezoekers. Heel wat nieuwe leerlingen schreven zich in voor het eerste jaar. Ook de nieuwe richtingen met STEM en sport kregen veel belangstelling. We zijn erg blij met de vele blijken van vertrouwen en we heten alle nieuwkomers hartelijk welkom op het Klein Seminarie.

Inschrijvingen

Inschrijving nieuwe leerling

Wie zich nog graag inschrijft, kan best vooraf een telefonische afspraak (03/3404040) maken. Inschrijven kan nog op schooldagen en van vrijdag 1 juli tot en met vrijdag 8 juli en van dinsdag 16 tot en met woensdag 31 augustus.

Een bestaande inschrijving

Van zodra een leerling ingeschreven is in onze school, blijft men ingeschreven voor de duur van de volledige schoolloopbaan (tenzij bij definitieve uitsluiting). Bij de proclamatie op 29 juni krijgt de leerling een formulier mee om te bevestigen of men ook het volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting. Om het volgende schooljaar te kunnen voorbereiden, vragen we om dit dezelfde dag nog, of ten laatste op vrijdag 1 juli ingevuld terug te bezorgen. Wie twijfelt over de studierichting, vraagt best zo snel mogelijk een gesprek met de klastitularis of graadcoördinator, directie of een CLB-medewerker. Overschakelen naar een andere richting kan niet altijd zomaar.

Wanneer weigeren we een inschrijving?

 1. De leerling voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden om in een richting of jaar ingeschreven te kunnen worden (vb. niet het juiste attest). 2. De leerling werd uitgesloten na een tuchtprocedure in onze school tijdens het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar.
 2. Onze maximumcapaciteit (van 220 leerlingen) is bereikt voor het eerste jaar; van het tweede tot en met het zesde jaar kunnen we weigeren na volzetverklaring van een leerjaar of structuuronderdeel.
 3. Er is een voorwaardelijke inschrijving wanneer we de afweging moeten maken of gevraagde aanpassingen redelijk zijn. Het gaat om een leerling met een inschrijvingsverslag waarmee die georiënteerd werd naar het

buitengewoon secundair onderwijs (rekening houdend met de bepalingen van het M-decreet voor leerlingen met een beperking). Of de inschrijving al dan niet ontbonden wordt, hangt af van de afweging of de nodige aanpassingen al dan niet redelijk zijn.

 1. Wanneer een inschrijving ertoe leidt dat men in hetzelfde schooljaar afwisselend naar verschillende scholen zou gaan.

Een volledige tekst vind je op http://klein-seminarie.org/inschrijven/.

Deux sans Trois: straattheater in de kapel

Onlangs organiseerden we een “mini-comeback” van de Gehandicaptendag. Van 1975 tot 2012 was dit een plezante ontmoetingsdag voor gasten met verstandelijke beperking uit heel de provincie. Muziek en dans, lekker eten en hartverwarmende ontmoetingen waren de ingrediënten van deze feestdag. Op maandag 7 maart kwamen ongeveer 120 gasten, ouders en opvoeders in de kapel kijken naar een straattheatervoorstelling van de groep Deux sans Trois. Dit prettig gestoord kwartet bracht een indrukwekkende voorstelling vol drama , slapstick en acrobatie. Tijdens de middagpauze was er ook een voorstelling; meer dan 200 leerlingen en leerkrachten kwamen genieten van het spektakel.

Gezonde dranken op school

Als school willen we jongeren leren om gezonde keuzes te maken in hun dagelijkse voeding. We vroegen leerlingenraden, ouderraad en leerkrachten om mee na te denken over gezonde alternatieven voor het frisdrankenaanbod op school. Dit leverde heel wat suggesties op. Volgende dingen zijn nieuw vanaf volgend jaar:

 • De school verkoopt niet langer suikerhoudende dranken in de eetzalen. Het aanbod bestaat voortaan uit water (in flesjes en van de kraan), koffie, thee en verse soep uit onze keuken.
 • Tijdens de zomermaanden (van april tot oktober) mogen de leerlingen picknicken op het grasveld en op de banken in de dreef (niet op de speelplaats); tijdens de wintermaanden (november tot maart) eten ze verplicht hun lunchpakket op in de eetzalen.
 • De tweede-, derde- en vierdejaars krijgen voortaan zelf te kiezen vaste plaatsen (niet langer verplicht per klasgroep), net zoals de vijfde- en zesdejaars.
 • We voorzien sensibiliseringscampagnes en ludieke acties over gezonde voeding en drank (vb. water promoten, smoskes of snoepgoed beperken).

Aan ouders vragen we om ook mee te helpen  en zo weinig mogelijk frisdrank of snoepgoed mee naar school te geven. Water en fruit zijn de gezondste tussendoortjes.

Mediabeleid

Omdat gsm’s en nieuwe media echter niet meer weg te denken zijn in de maatschappij en in sterke mate verbonden zijn met de leefwereld van de leerlingen, wil de school hierin een opvoedende rol opnemen. Zo kunnen we de leerlingen mediawijs maken en hen aanzetten tot verantwoord en correct gebruik. We willen hen de nodige communicatieve en sociale vaardigheden, netiquette, internetvaardigheden, kennis van en respect voor privacywetgeving, veilig gebruik… aanleren om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.

Daarom starten we nog dit schooljaar een sensibiliseringscampagne op. Vanaf volgend schooljaar beginnen we met een proefperiode van één jaar. Leerlingen mogen vanaf dan hun gsm binnen het schooldomein gebruiken

 • voor het eerste belteken om 8.25 u.,
 • tijdens de middagspeeltijd, d.w.z. vanaf de schoolbel om 12.05 u. tot aan het eerste belteken om 13.10 u.,
 • na het belsignaal om 16 u.

Het gebruik van gsm’s is vanaf volgend schooljaar toegestaan op de speelplaats en (tijdens zomermaanden) in de dreef. In de schoolgebouwen is het gebruik enkel toegelaten als een leerkracht daar de toestemming voor geeft. Leerlingen zetten hun toestel (geluid + trilsysteem) dus uit voor ze de schoolgebouwen betreden. Na de paasvakantie zullen we de proefperiode evalueren en indien nodig bijsturen. Het schoolreglement van volgend schooljaar bevat een korte visietekst en de afspraken rond het nieuwe mediabeleid op onze school.

We hopen dat ook de ouders met deze afspraken rekening willen houden wanneer ze hun zoon of dochter tijdens de schooluren willen contacteren.

Proefwerken derde trimester

Proclamatie

De laatstejaars vernemen hun resultaat op vrijdag 24 juni. De titularis brengt hen telefonisch voor 14.30 u. op de hoogte indien ze hun diploma niet zouden hebben behaald. Tot 16 u. kan er in dat geval een gesprek op school volgen, eventueel samen met de ouders. Op maandag 27 juni wordt iedereen om 20 u. verwacht voor de officiële proclamatie met de aansluitende receptie. Voor de leerlingen van alle andere jaren is de proclamatiedatum woensdag 29 juni. Tussen 14 tot 18 u. krijgen de leerlingen hun rapport en is er gelegenheid tot oudercontact. Boeken binnenleveren kan dan tot 18.30 u. Ook op donderdag 30 juni is er van 9 tot 12 u. mogelijkheid tot oudercontact en kunnen leerlingen boeken inleveren tot 12.30 u. Een leerling met een vakantiewerk of een bijkomende proef, moet in de loop van de dag de opgave daarvoor ophalen bij de betreffende vakleerkracht.

Regeling einde schooljaar

Start van de proefwerken

einde lessen                                        eerste proefwerk

1ste en 2de jaar                woensdag 15/06 12.05 u.                      donderdag 16/06

3de jaar +4TSO              maandag 13/06  12.05 u.                      dinsdag 14/06 4ASO                           vrijdag 10/06       16.00 u.                     maandag 13/06

5TSO                           donderdag 9/06  12.05 u.                      vrijdag 10/06 5e en 6e jaar                  woensdag 8/06   12.05 u.                      donderdag 9/06

Studeren tijdens de proefwerken

– Alle leerlingen van de eerste graad zijn verplicht aanwezig op school tot 12.05 u. Daarna mogen ze de school verlaten om thuis te studeren. Ook in de namiddag kunnen de leerlingen op school blijven studeren, behalve op woensdag en de laatste proefwerkdag. Indien uw zoon of dochter op school blijft studeren (brief voor inschrijving volgt nog), vragen wij wel dat hij of zij stipt elke studie volgt.

– De leerlingen van de tweede graad kunnen in de voormiddag vanaf 10.25 u. in de school studeren wanneer ze klaar zijn met hun proefwerk. Ze hebben de keuze om ’s namiddags thuis te studeren of ook dan op school te blijven studeren als ze dat wensen (behalve op woensdag en de laatste proefwerkdag). Wie inschrijft voor de studie (brief volgt nog), volgt stipt elke studie.

– De leerlingen van de derde graad mogen in de voormiddag vanaf 10.25 u. in de school studeren in het OLC; daarvoor moeten ze zich niet inschrijven. Ze hebben de keuze om ’s namiddags thuis te studeren of ook dan op school te blijven studeren als ze dat wensen (behalve op de laatste proefwerkdag).

Laatste dagen van het schooljaar

Woensdag 22 juni laatste proefwerkdag

Donderdag 23 juni

de leerlingen zijn lesvrij; voorbereiding van de delibererende klassenraden

Vrijdag 24 t/m dinsdag 28 juni

delibererende klassenraden

Maandag 27 juni

proclamatie 6e jaar om 20 u.

Woensdag 29 juni

proclamatie en oudercontacten van 14 tot 18 u. Boeken inleveren kan tot 18.30 u.

Donderdag 30 juni                                            

oudercontacten van 9 tot 12u. Boeken inleveren kan tot 12.30 u.

Vragen over proefwerken

Enkele antwoorden op vaak door ouders gestelde vragen over proefwerken. Raadpleeg ook het schoolreglement hierover! Je vindt dit onder de knop ‘visie’ op www.klein-seminarie.be/secundair/home

Mag een gsm, smartphone, smartwatch (en dergelijke) gebruikt worden als uurwerk? Neen. Het schoolreglement is hier heel duidelijk over: een gsm of andere apparatuur horen niet thuis in een proefwerkzaal; wie dit bij zich heeft, zorgt ervoor dat dit niet aan staat. Elke vorm van gebruik ervan tijdens het maken van een proefwerk, wordt geïnterpreteerd als een poging tot fraude. We vragen om alle polshorloges tijdens de proefwerken op de bank te leggen om misbruik met smartwatches te voorkomen.

Mogen rekenmachines of andere materialen gebruikt worden bij een proefwerk? Ja, indien dit vooraf zo werd meegedeeld aan de leerlingen en indien dit wordt vermeld op de proefwerkkopij. Leerkrachten met toezicht controleren dit. Overigens moet het geheugen van (grafische) rekenmachines worden gereset onder het toeziend oog van een leerkracht, tenzij de vakleraar hierover anders communiceert.

Wat doet een leerling die materialen vergat mee te brengen? Wie een boek of rekenmachine vergeten is, meldt dit nog voor het begin van het proefwerk op het leerlingensecretariaat. Wanneer wij het materiaal hebben, mag de leerling dit gebruiken bij het proefwerk en nadien terug inleveren op het secretariaat. De prefect verwacht daarna een tegenprestatie, bijvoorbeeld meehelpen op de laatste proefwerkdag.

Wat gebeurt er indien een leerling een verkeerd vak heeft ingestudeerd? De leerling meldt dit nog voor het begin van het proefwerk aan de aanwezige graadcoördinator (de lijst hangt uit in de school) die zal nagaan welke oplossing mogelijk is. Een vaste regel daarvoor is er niet, dit hangt immers helemaal af van de omstandigheden. In de meeste gevallen maakt de leerling toch het normaal voorziene proefwerk; de klassenraad zal in dat geval rekening houden met de omstandigheden bij het beoordelen van het resultaat.

Mogen leerlingen drank of een koek meebrengen naar een proefwerk? Neen, het schoolreglement blijft in principe gelden. Indien het evenwel zomers heet zou worden, kan een flesje water wel.

Wat voor kledij is gepast voor leerlingen die een mondeling proefwerk afleggen? Een mondeling proefwerk is een formele gelegenheid, die dus ook formelere kleding veronderstelt. Wij verwachten de leerling in verzorgde kledij.

Mogen leerlingen langer werken dan de voorziene tijd? Normaal gezien moet de voorziene tijd volstaan, de leerkracht heeft de maaktijd van het proefwerk vooraf ingeschat zodat de leerling voldoende tijd heeft om het proefwerk te maken. Toch zijn er afspraken indien er van de gewone regeling moet worden afgeweken. Leerlingen met leerstoornissen hebben meer tijd indien dit zo voorzien is in het begeleidingsplan. Zij maken hun proefwerken overigens in een apart lokaal. De leerkrachten met toezicht hebben een namenlijst van de betrokkenen. Wanneer het toch voorkomt dat heel wat leerlingen van een klasgroep nog niet klaar zijn op het voorziene einduur, dan kan de verantwoordelijke leerkracht de tijd verlengen indien meer dan de helft van de klas er nood aan heeft. Dit kan maximaal voor de duur van een lesuur.

Zijn er nog ‘herexamens’? Neen, de vroegere herexamens bestaan niet meer. In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad bijkomende proeven nodig vinden (zie ook hieronder).Maar dat is niet op te vatten als een bijkomende kans voor een leerling die het om een of andere reden laat afweten. Zo’n bijkomende proef is overigens geen afdwingbaar recht.

Wat indien een leerling ziek wordt in de proefwerkreeks? De ouders melden dit zo vroeg mogelijk: voor acht uur ’s morgens kun je een boodschap inspreken, vanaf acht uur is er zeker iemand aanwezig. Een doktersattest is altijd verplicht, zelfs voor een afwezigheid van een dag. In de loop van de dag contacteert een directielid de ouders om een zicht te krijgen op het verdere verloop. Voor een beperkte afwezigheid is (zijn) er in principe een (of meerdere) inhaalproefwerk(en) tijdens de reeks. Als dat niet haalbaar is, dan wordt de beslissing overgelaten aan de klassenraad. De klassenraad kan beslissen dat er voldoende gegevens zijn om een attest toe te kennen (A, B of C) of dat er onvoldoende gegevens voorhanden zijn zodat de termijn moet verlengd worden. In dit laatste geval zijn er bijkomende proeven op 18 augustus.

Wat gebeurt er indien een leerling betrapt wordt op (poging tot) fraude? Bij fraude kan het gaan om (laten) spieken of praten met een medeleerling. Ook het bij zich hebben van leerstof, samenvattingen, formules enz. is niet toegestaan en kan dus als fraude gelden. De leerkracht met toezicht doet de vaststelling, bewaart het eventuele bewijsmateriaal en meldt dit aan de directie. De leerling mag het proefwerk afmaken, maar moet zich meteen na het proefwerk melden bij de directie. Die zal de grond van de zaak onderzoeken en maatregelen treffen. Afhankelijk van de omstandigheden zou dit kunnen inhouden dat de leerling meteen onder toezicht een parallelexamen aflegt, dat er een inhaalproefwerk is, dat er voorlopig een nul wordt gegeven voor het betreffende proefwerk(onderdeel) enz. De vaststellingen worden in ieder geval gemeld aan de delibererende klassenraad. Die zal oordelen of er sprake is van poging tot fraude en vervolgens nagaan of er wel of niet voldoende gegevens zijn om een attest A, B of C toe te kennen.

Gratis Office 365 – pakket voor alle leerlingen

Sinds dit schooljaar hebben we een MS-KIS/OVS contract met Microsoft voor de MS Windows & Office licenties voor de schoolcomputers. Een voordeel hierbij is dat alle leerlingen via hun Office 365 e-mailadres recht hebben op 5 Office 365 installaties op hun eigen computer/laptop/… Je meldt je aan met je school e-mailadres op: http://o365.klein-seminarie.be of http://portal.office.com

Kenmerken:

 • 1Tb OneDrive cloud opslagruimte
 • Mailbox van 50Gb
 • Online Word, Excel, Powerpoint en OneNote
 • Thuisinstallatie van Office365 Plus op 5 toestellen
 • Voor Windows computers, maar ook voor: Android telefoon & tablet, Apple Mac, iPad & iPhone, Windows Phone & tablet

Verkeer binnen de school

Om de veiligheid van onze voetgangers en fietsers te garanderen, herinneren we u aan enkele bestaande afspraken voor gemotoriseerd verkeer op ons schooldomein.

 • Leerlingen of hun ouders (internen, externen, basisschool) rijden de school nooit binnen met de wagen, ook niet voor of na de lesuren.  Zij parkeren op de Vrijheid, de parking in de Dreef of op Van Cuyck. Een uitzondering maken we voor gekwetste leerlingen (vb. krukken, rolstoel).
 • De achterzijde van de school is niet toegankelijk voor auto’s; de poort aan de dreef is in de loop van de lesdag steeds gesloten (maar niet op slot).
 • Bij feesten, oudercontacten en in vakantieperiodes geldt een aangepaste regeling.
 • Personeelsleden mogen de school binnenrijden via de Vrijheid, bij voorkeur voor 8.15 u.

Data dit trimester

3 mei                           excursies (met uitzondering van enkele klassen van het 1ste en het 4de jaar)

4 mei                           oriënteringsklassenraden (vrijaf voor de leerlingen)

13 mei                          galabal

28 mei                          Urban Run georganiseerd door het internaat, vrije start tussen 14.00 u. en 17.00 u. Deelnameprijs € 3 (voorinschrijving) en € 5 ter plaatse. Het is een recreatieloop met 3 afstanden (3-6-9 km) en per ronde moeten er meer dan 700 trappen bedwongen worden. Bij deze van harte welkom!

22 juni                          fuif voor het tweede jaar

Data volgend schooljaar

3 oktober                          vrije dag

21 t/m 23 september     1ste jaar Malledagen

28 t/m 30 september    3de jaar Westhoek

26 t/m 29 oktober          5de jaar Londen- / Parijsreis

7 november                     oudercontacten 1-5-6

8 november                     oudercontacten 2-3-4

26 en 27 november        Herfstfeest

29 maart t/m 4 april      6de jaar Italiëreis

Ouderinfo 3
Getagd op:

Eén gedachte over “Ouderinfo 3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.