Lessentabellen

Profielen ASO   (scroll verder voor TSO)

Het algemeen secundair onderwijs (ASO) heeft een dubbel doel: doorstroming en algemene vorming. Alle studierichtingen van het ASO geven je een brede theoretische vorming en bereiden je voor op hoger onderwijs. Via algemene vakken verwerf je hiervoor specifieke kennis en inzichten en de nodige vaardigheden, competenties en attitudes.

In alle studierichtingen van het ASO zijn moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je krijgt in de tweede graad ASO minimaal 4 lestijden wiskunde. Daarnaast zijn er heel wat algemene vakken.

In de tweede graad ASO kun je kiezen tussen de studierichtingen Economie, Grieks-Latijn, Humane Wetenschappen, Latijn en Wetenschappen. Hierna kun je doorstromen naar eender welke studierichting uit de derde graad ASO. Als je voor een minder logische doorstroming kiest, is voor bepaalde richtingsspecifieke vakken een inhaaltraject nodig.

Economie

De meest logische vooropleiding is het tweede leerjaar Moderne Wetenschappen (2 @plus, 2 Stem+ of 2 Sport+). Een instap is ook mogelijk na de basisopties Latijn en Grieks-Latijn.

Economie is de studie van de economische huishouding. Zowel de inkomsten en uitgaven van het gezin komen aan bod, maar ook de huishoudingen van bedrijven en de overheid. De nadruk ligt op de economische kringloop: je leert hoe de economieën van verschillende landen elkaar beïnvloeden. Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (of consument) en van de producent (die de goederen aanlevert). Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen.

Economie +talen

Met een extra lestijd moderne talen (Frans, Engels) bereidt de studierichting Economie + talen je voor op de derde graad Economie-Moderne Talen. Doorstromen naar andere studierichtingen blijft ook mogelijk.

Economie +wiskunde

Met een extra lestijd wiskunde (5 u) bereidt de studierichting Economie + wiskunde je voor op de derde graad Economie-Wiskunde. Doorstromen naar andere studierichtingen blijft ook mogelijk.

Latijn-Grieks

De enig logische vooropleiding is de basisoptie Latijn-Grieks in het tweede leerjaar.

In de richting Latijn – Grieks bestudeer je de Griekse en Romeinse literatuur, samenleving en cultuur aan de hand van authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. Daarbij bouw je verder op de kennis en vaardigheden uit de eerste graad. De spraakkunst staat nu meer ten dienste van het bestuderen van teksten. Je ontdekt de schoonheid van een tekst; je taalgevoel wordt aangescherpt.

Latijn en Grieks studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken en openstaan voor de politieke en filosofische ideeën, de kunst en cultuur van de klassieke oudheid. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

Na de studierichting Grieks-Latijn kan je in onze derde graad doorstromen naar Latijn-Wiskunde (met of zonder Grieks), Latijn-Moderne Talen of Latijn-Wetenschappen. Ook andere studierichtingen blijven mogelijk.

Humane Wetenschappen

De meest logische vooropleiding is het tweede leerjaar basisoptie Moderne Wetenschappen (2 @plus, 2 Stem+ of 2 Sport+). Een instap is ook mogelijk na de basisopties Latijn en Grieks-Latijn.

In de richting Humane Wetenschappen bestudeer je de mens en de samenleving op een wetenschappelijke manier. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert ook om kritische vragen te stellen en informatie te verzamelen, verwerken en rapporteren.  Je krijgt een inleiding in gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder wordt uitgediept.

De studierichting Humane Wetenschappen bereidt je voor op de derde graad Humane Wetenschappen. Ook doorstromen naar andere studierichtingen blijft mogelijk.

Latijn

De enig logische vooropleidingen in het tweede leerjaar zijn de basisopties Latijn of Grieks-Latijn.

In de richting Latijn bestudeer je de Romeinse literatuur, samenleving en cultuur aan de hand van authentieke Latijnse teksten. Daarbij bouw je verder op de kennis en vaardigheden uit de eerste graad. De spraakkunst staat nu meer ten dienste van het bestuderen van teksten. Je ontdekt de schoonheid van een tekst; je taalgevoel wordt aangescherpt.

Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken en openstaan voor de politieke en filosofische ideeën, de kunst en cultuur van de Romeinse samenleving. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

In de richting Latijn krijg je 5 lestijden wiskunde per week.

Na de studierichting Latijn kun je in onze derde graad doorstromen naar Latijn-Wiskunde, Latijn Moderne Talen of Latijn-Wetenschappen. Ook andere studierichtingen blijven mogelijk.

Wetenschappen

De meest logische vooropleiding is het tweede leerjaar basisoptie Moderne Wetenschappen (2 @plus, 2 Stem+ of 2 Sport+). Een instap is ook mogelijk na de basisopties Latijn en Grieks-Latijn.

De studierichting Wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum, nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag, in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie, een verband zoeken tussen behandelde leerstof en de actualiteit.

Als je kiest voor de richting Wetenschappen, moet je sterk zijn voor wiskunde. Het basispakket van 4 lestijden wordt in deze richting uitgebreid naar minimaal 5 lestijden per week.

Wetenschappen PLUS

Als je kiest voor Wetenschappen PLUS, heb je uitgesproken talent en interesse voor wetenschappen en wiskunde en vind je een brede algemene vorming belangrijk.

De klemtoon ligt op wetenschappen en wiskunde; daarnaast krijg je ook een brede algemene vorming. Via de keuze-uren is er aandacht voor ICT-vaardigheden, plastische en muzikale opvoeding en het aanleren van communicatieve vaardigheden voor Frans en Engels.

Na de studierichting Wetenschappen PLUS kun je doorstromen naar de derde graad Wetenschappen-Wiskunde , Moderne Talen – Wetenschappen of Moderne Talen – Wiskunde. Ook andere studierichtingen blijven mogelijk.

Wetenschappen +SPORT

Als je kiest voor Wetenschappen +SPORT, heb je uitgesproken talent en interesse voor algemene vakken, wetenschappen, wiskunde én voor sport (zes componenten).

In Wetenschappen +SPORT krijg je dezelfde leerstof als leerlingen Wetenschappen PLUS, maar je verwerkt de lessen wiskunde (3de jaar) en Engels (4de jaar) in een beperkter aantal uren per vak.

Via de keuze-uren krijg je hetzelfde programma als in de studierichting Sportwetenschappen. Er is een stevig pakket wetenschappen (biologie, fysica en chemie).

Naast Lichamelijke Opvoeding (2 lestijden), volg je het vak Sport (3 lestijden). Hierin is er aandacht voor zes componenten: atletiek, gymnastiek, ritmische en expressieve vorming, balsporten, zwemmen en contact- en/of verdedigingsvormen.

Na de studierichting Wetenschappen +Sport kan je bij ons op school doorstromen naar de derde graad Wetenschappen-Wiskunde (al dan niet met sport), Moderne Talen-Wetenschappen of Moderne Talen-Wiskunde. Ook andere studierichtingen blijven mogelijk.

Wetenschappen +STEM (vanaf 2018 – 2019)

Als je kiest voor Wetenschappen +STEM, heb je uitgesproken talent en interesse voor Wetenschappen en Wiskunde. Je bouwt wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, competenties en vaardigheden op om levensechte maatschappelijke en wetenschappelijke problemen onderzoekend op te lossen en erover te communiceren.

In Wetenschappen +STEM krijg je dezelfde leerstof als leerlingen Wetenschappen PLUS, maar je verwerkt de lessen wiskunde en Engels in een beperkter aantal uren per vak.

Via de keuze-uren is er extra aandacht voor Science, Technology, Engineering & Mathematics. Dit betekent concreet dat belangrijke wetenschappelijke, technische, engineering-gelinkte en wiskundige principes en praktijken worden aangeleerd en toegepast in concrete situaties.

Na de studierichting Wetenschappen +STEM kan je op onze school doorstromen naar de derde graad Wetenschappen-Wiskunde, Moderne Talen-Wetenschappen of Moderne Talen –Wiskunde. Ook andere studierichtingen blijven mogelijk.

Profielen TSO

Handel

In deze veelzijdige studierichting besteedt men aandacht aan lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden en leert men zich uitdrukken in de Nederlandse, Franse en Engelse taal, zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context.  Vanaf het 4de jaar leert men ook Duits.

Men leert eenvoudige en gevorderde commerciële en financiële verrichtingen in een dubbele boekhouding registreren op manuele wijze en met een didactisch boekhoudpakket.  Hierbij gaat veel aandacht naar het inzichtelijk benaderen van de boeking aan de hand van een redeneringsschema.  De jongere verruimt zijn bedrijfseconomische kennis door in groep een klein project uit te werken, waarbij begeleid zelfstandig leren centraal staat.

Men leert overleggen en eenvoudige verkooptechnieken toepassen. Het gebruik van informaticakantoortoepassingen en de basis van programmeren vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Handel-talen

Veel aandacht gaat uit naar lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden.  Men leert zich uitdrukken in de Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse taal, zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context.
Men leert eenvoudige commerciële en financiële verrichtingen in een dubbele boekhouding registreren op manuele wijze en met een didactisch boekhoudpakket.  Hierbij gaat veel aandacht naar het inzichtelijk benaderen van de boeking aan de hand van een redeneringsschema.
Men leert overleggen en eenvoudige verkooptechnieken toepassen.
Het gebruik van informaticakantoortoepassingen vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Huidig schooljaar: 2015-2016:

Algemeen Secundair Onderwijs (ASO)

Technisch Secundair Onderwijs (TSO)